Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 13 maja 2016 roku

17 maja 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 13.05.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 28 mln EUR w wyniku sprzedaży złota dokonanej przez jeden z banków centralnych Eurosystemu na potrzeby wyemitowania monety okolicznościowej.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,5 mld EUR, do 263,1 mld EUR. Zmiana ta wynikała z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
12.05.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1005 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,7 mld EUR, do 347 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,3 mld EUR, do 1078 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 17,6 mld EUR, do 102,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 4,1 mld EUR, do 200,7 mld EUR. W środę 11.05.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 53,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 51,4 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 309,2 mld EUR (wobec 315,6 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 18,3 mld EUR, do 1096 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 13.05.2016

Różnica wobec

6.05.2016 – zakup

Różnica wobec

6.05.2016 – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 19,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 8,4 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 175,3 mld EUR +1,8 mld EUR -0,5 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 19,0 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 763,2 mld EUR +16,9 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 111,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 2 mld EUR, do 635,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 377.277 −28
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 298.707 547
  2.1 Należności od MFW 76.957 −59
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 221.750 606
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 29.662 703
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.627 113
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.627 113
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 510.072 −2.297
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 51.440 −2.109
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 458.532 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 100 −188
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 114.376 −3.180
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.442.972 17.562
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.095.963 18.258
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 347.010 −697
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.979 0
9 Pozostałe aktywa 215.168 1.631
Aktywa razem 3.032.840 15.051
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.078.013 348
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 944.805 −4.435
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 635.407 1.996
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 309.159 −6.461
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 239 31
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.018 171
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 200.014 18.034
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 102.692 17.641
  5.2 Pozostałe zobowiązania 97.322 393
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 58.968 1.979
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.813 35
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.915 713
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.915 713
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.542 0
10 Pozostałe pasywa 206.688 −1.841
11 Różnice z wyceny 375.994 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 99.069 47
Pasywa razem 3.032.840 15.051

Kontakt z mediami