Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 13. máju 2016

17. mája 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 13. mája 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 28 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z národných centrálnych bánk Eurosystému z dôvodu výroby pamätnej mince.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,5 mld. EUR na 263,1 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
12. mája 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1 005 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,7 mld. EUR na 347 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,3 mld. EUR na 1 078 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 17,6 mld. EUR na 102,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 4,1 mld. EUR na 200,7 mld. EUR. V stredu 11. mája 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 53,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 51,4 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 309,2 mld. EUR (v porovnaní s 315,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 18,3 mld. EUR na 1 096 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 13. máju 2016

Zmena oproti

6. máju 2016: nákup

Zmena oproti

6. máju 2016: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1 19,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 8,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 175,3 mld. EUR +1,8 mld. EUR -0,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 19,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 763,2 mld. EUR +16,9 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 111,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 2,0 mld. EUR na 635,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 377 277 −28
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 298 707 547
  2.1 Pohľadávky voči MMF 76 957 −59
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 221 750 606
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 29 662 703
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 627 113
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 627 113
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 510 072 −2 297
  5.1 Hlavné refinančné operácie 51 440 −2 109
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 458 532 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 100 −188
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 114 376 −3 180
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 442 972 17 562
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 095 963 18 258
  7.2 Ostatné cenné papiere 347 010 −697
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 979 0
9 Ostatné aktíva 215 168 1 631
Aktíva spolu 3 032 840 15 051
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 078 013 348
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 944 805 −4 435
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 635 407 1 996
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 309 159 −6 461
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 239 31
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 018 171
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 200 014 18 034
  5.1 Verejná správa 102 692 17 641
  5.2 Ostatné záväzky 97 322 393
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 58 968 1 979
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 813 35
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 915 713
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 915 713
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 57 542 0
10 Ostatné pasíva 206 688 −1 841
11 Účty precenenia 375 994 0
12 Základné imanie a rezervy 99 069 47
Pasíva spolu 3 032 840 15 051

Kontakt pre médiá