Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 13. maijā

2016. gada 17. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 13. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 28 milj. euro, vienai Eurosistēmas nacionālajai centrālajai bankai pārdodot zeltu, lai izgatavotu piemiņas monētu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 263.1 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica pārskata periodā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 12. maijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1 005 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 347 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 1 078 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 17.6 mljrd. euro (līdz 102.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 4.1 mljrd. euro (līdz 200.7 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 11. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 53.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 51.4 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 309.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 315.6 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 18.3 mljrd. euro (līdz 1 096 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 13. maijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 6. maiju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 6. maiju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 19.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 8.4 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 175.3 mljrd. euro +1.8 mljrd. euro –0.5 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 19.0 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 763.2 mljrd. euro +16.9 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 111.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 2 mljrd. euro (līdz 635.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 377 277 −28
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 298 707 547
  2.1 SVF debitoru parādi 76 957 −59
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 221 750 606
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29 662 703
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 627 113
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 627 113
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 510 072 −2 297
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 51 440 −2 109
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 458 532 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 100 −188
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 114 376 −3 180
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 442 972 17 562
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 095 963 18 258
  7.2 Pārējie vērtspapīri 347 010 −697
8 Valdības parāds euro 26 979 0
9 Pārējie aktīvi 215 168 1 631
Kopā aktīvi 3 032 840 15 051
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 078 013 348
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 944 805 −4 435
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 635 407 1 996
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 309 159 −6 461
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 239 31
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 018 171
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 200 014 18 034
  5.1 Saistības pret valdību 102 692 17 641
  5.2 Pārējās saistības 97 322 393
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 58 968 1 979
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 813 35
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 915 713
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 915 713
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 542 0
10 Pārējās saistības 206 688 −1 841
11 Pārvērtēšanas konti 375 994 0
12 Kapitāls un rezerves 99 069 47
Kopā pasīvi 3 032 840 15 051

Kontaktinformācija presei