Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 maj 2016

17 maj 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 13 maj minskade guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 28 miljoner EUR p.g.a. försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet för att producera minnesmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 263,1 miljarder EUR. Ändringen berodde på kund- och portföljtransaktioner som genomfördes av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
12 maj 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD - 1 005 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 347 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 1 078 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 17,6 miljarder EUR till 102,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 4,1 miljarder EUR till 200,7 miljarder EUR. Onsdagen den 11 maj 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 53,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 51,4 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 309,2 miljarder EUR (jämfört med 315,6 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 18,3 miljarder EUR till 1 096 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 13 maj 2016

Förändring jämfört med

6 maj 2016 – Köp

Förändring jämfört med

6 maj 2016 – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer 19,1 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 8,4 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 175,3 miljarder EUR +1,8 miljarder EUR -0,5 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 19,0 miljarder EUR - -
Program för köp av offentliga värdepapper 763,2 miljarder EUR +16,9 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 111,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2 miljarder EUR till 635,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 377.277 −28
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 298.707 547
  2.1 Fordringar på IMF 76.957 −59
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 221.750 606
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 29.662 703
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.627 113
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.627 113
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 510.072 −2.297
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 51.440 −2.109
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 458.532 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 100 −188
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 114.376 −3.180
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.442.972 17.562
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.095.963 18.258
  7.2 Andra värdepapper 347.010 −697
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.979 0
9 Övriga tillgångar 215.168 1.631
Summa tillgångar 3.032.840 15.051
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.078.013 348
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 944.805 −4.435
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 635.407 1.996
  2.2 Inlåningsfacilitet 309.159 −6.461
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 239 31
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.018 171
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 200.014 18.034
  5.1 Offentliga sektorn 102.692 17.641
  5.2 Övriga skulder 97.322 393
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 58.968 1.979
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.813 35
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.915 713
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.915 713
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.542 0
10 Övriga skulder 206.688 −1.841
11 Värderegleringskonton 375.994 0
12 Eget kapital 99.069 47
Summa skulder 3.032.840 15.051

Kontakt för media