Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 13. mai 2016

17. mai 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

13. mail 2016 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 28 miljoni euro võrra. Selle tingis kulla müük eurosüsteemi ühe keskpanga poolt mälestusmündi valmistamiseks.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,5 miljardi euro võrra 263,1 miljardi euroni. Selle tingisid vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
12. mai 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1005 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,7 miljardi euro võrra 347 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,3 miljardi euro võrra 1078 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 17,6 miljardi euro võrra 102,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 4,1 miljardi euro võrra 200,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 11. mail 2016 möödus 53,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 51,4 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 309,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 315,6 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 18,3 miljardi euro võrra 1096 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Esitatud väärtus seisuga 13. mai 2016

Erinevus võrreldes

6. maiga 2016 – ost

Erinevus võrreldes

6. maiga 2016 – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1 19,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 8,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 175,3 miljardit eurot +1,8 miljardit eurot –0,5 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 19,0 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 763,2 miljardit eurot +16,9 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 111,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2 miljardi euro võrra 635,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 377 277 −28
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 298 707 547
  2.1 Nõuded RVFle 76 957 −59
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 221 750 606
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 29 662 703
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 627 113
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 627 113
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 510 072 −2 297
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 51 440 −2 109
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 458 532 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 100 −188
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 114 376 −3 180
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 442 972 17 562
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 095 963 18 258
  7.2 Muud väärtpaberid 347 010 −697
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 979 0
9 Muud varad 215 168 1 631
Varad kokku 3 032 840 15 051
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 078 013 348
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 944 805 −4 435
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 635 407 1 996
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 309 159 −6 461
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 239 31
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 018 171
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 200 014 18 034
  5.1 Valitsussektor 102 692 17 641
  5.2 Muud kohustused 97 322 393
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 58 968 1 979
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 813 35
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 915 713
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 915 713
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 542 0
10 Muud kohustused 206 688 −1 841
11 Ümberhindluskontod 375 994 0
12 Kapital ja reservid 99 069 47
Kohustused kokku 3 032 840 15 051

Kontaktandmed