Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 13. květnu 2016

17. května 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 13. května 2016 poklesl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 28 mil. EUR v důsledku prodeje zlata jednou národní centrální bankou Eurosystému za účelem výroby oběžné pamětní mince.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,5 mld. EUR na 263,1 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
12. května 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1 005 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,7 mld. EUR na 347 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,3 mld. EUR na 1 078 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 17,6 mld. EUR na 102,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 4,1 mld. EUR na 200,7 mld. EUR. Ve středu 11. května 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 53,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 51,4 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byla poskytnuta 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 309,2 mld. EUR (ve srovnání s 315,6 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 18,3 mld. EUR na 1 096 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Vykázaná hodnota k 13. květnu 2016

Rozdíl v porovnání s

6. květnem 2016 – nákup

Rozdíl v porovnání s

6. květnem 2016 – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů 19,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 8,4 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 175,3 mld. EUR +1,8 mld. EUR -0,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 19,0 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 763,2 mld. EUR +16,9 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 111,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2 mld. EUR na 635,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 377 277 −28
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 298 707 547
  2.1 Pohledávky za MMF 76 957 −59
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 221 750 606
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 29 662 703
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 627 113
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 627 113
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 510 072 −2 297
  5.1 Hlavní refinanční operace 51 440 −2 109
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 458 532 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 100 −188
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 114 376 −3 180
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 442 972 17 562
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 095 963 18 258
  7.2 Ostatní cenné papíry 347 010 −697
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 979 0
9 Ostatní aktiva 215 168 1 631
Aktiva celkem 3 032 840 15 051
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 078 013 348
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 944 805 −4 435
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 635 407 1 996
  2.2 Vkladová facilita 309 159 −6 461
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 239 31
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 018 171
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 200 014 18 034
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 102 692 17 641
  5.2 Ostatní závazky 97 322 393
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 58 968 1 979
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 813 35
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 915 713
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 915 713
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 542 0
10 Ostatní pasiva 206 688 −1 841
11 Účty přecenění 375 994 0
12 Kapitál a rezervní fondy 99 069 47
Pasiva celkem 3 032 840 15 051

Kontakty pro média