Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 13. maj 2016

17. maj 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 13. maj 2016 faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 28 mio. euro som følge af en national centralbank i Eurosystemets salg af guld med henblik på at producere en erindringsmønt.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,5 mia. euro til 263,1 mia. euro. Ændringen skyldtes kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
12. maj 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage - USD 1.005 mio.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,7 mia. euro til 347 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,3 mia. euro til 1.078 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 17,6 mia. euro til 102,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 4,1 mia. euro til 200,7 mia. euro. Onsdag den 11. maj 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 53,5 mia. euro, og en ny på 51,4 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 309,2 mia. euro (mod 315,6 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 18,3 mia. euro til 1.096 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 13. maj 2016 Ændring i forhold til 6. maj 2016 – opkøb Ændring i forhold til 6. maj 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 19,1 mia. euro - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 8,4 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 175,3 mia. euro +1,8 mia. euro -0,5 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 19,0 mia. euro - -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 763,2 mia. euro +16,9 mia. euro -
Securities Markets Programme 111,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2 mia. euro til 635,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 377.277 −28
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 298.707 547
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 76.957 −59
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 221.750 606
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 29.662 703
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.627 113
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.627 113
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 510.072 −2.297
  5.1 Primære markedsoperationer 51.440 −2.109
  5.2 Langfristede markedsoperationer 458.532 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 100 −188
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 114.376 −3.180
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.442.972 17.562
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.095.963 18.258
  7.2 Andre værdipapirer 347.010 −697
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.979 0
9 Andre aktiver 215.168 1.631
Aktiver i alt 3.032.840 15.051
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.078.013 348
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 944.805 −4.435
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 635.407 1.996
  2.2 Indlånsfacilitet 309.159 −6.461
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 239 31
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.018 171
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 200.014 18.034
  5.1 Offentlig forvaltning og service 102.692 17.641
  5.2 Andre forpligtelser 97.322 393
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 58.968 1.979
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.813 35
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.915 713
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.915 713
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.542 0
10 Andre forpligtelser 206.688 −1.841
11 Revalueringskonti 375.994 0
12 Kapital og reserver 99.069 47
Passiver i alt 3.032.840 15.051

Medie- og pressehenvendelser