Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 13. svibnja 2016.

17. svibnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 13. svibnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 28 mil. EUR zato što je jedna nacionalna središnja banka Eurosustava prodala zlato za potrebe proizvodnje prigodne kovanice.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,5 mlrd. EUR na 263,1 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
12. svibnja 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 1.005 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,7 mlrd. EUR na 347 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,3 mlrd. EUR na 1.078 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 17,6 mlrd. EUR na 102,7 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 4,1 mlrd. EUR na 200,7 mlrd. EUR. U srijedu, 11. svibnja 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 53,5 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 51,4 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na 0,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 309,2 mlrd. EUR (u odnosu na 315,6 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 18,3 mlrd. EUR na 1.096 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 13. svibnja 2016.

Razlika

u odnosu na

6. svibnja 2016. – kupljeno

Razlika

u odnosu na

6. svibnja 2016. – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 19,1 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 8,4 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 175,3 mlrd. EUR +1,8 mlrd. EUR –0,5 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 19,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 763,2 mlrd. EUR +16,9 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 111,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 2 mlrd. EUR na 635,4 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 377 277 −28
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 298 707 547
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 76 957 −59
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 221 750 606
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 29 662 703
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 627 113
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 627 113
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 510 072 −2 297
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 51 440 −2 109
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 458 532 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 100 −188
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 114 376 −3 180
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 442 972 17 562
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 095 963 18 258
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 347 010 −697
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 979 0
9 Ostala imovina 215 168 1 631
Ukupno imovina 3 032 840 15 051
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 078 013 348
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 944 805 −4 435
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 635 407 1 996
  2.2 Novčani depoziti 309 159 −6 461
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 239 31
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 018 171
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 200 014 18 034
  5.1 Opća država 102 692 17 641
  5.2 Ostale obveze 97 322 393
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 58 968 1 979
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 813 35
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 915 713
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 915 713
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 542 0
10 Ostale obveze 206 688 −1 841
11 Računi revalorizacije 375 994 0
12 Kapital i pričuve 99 069 47
Ukupno obveze 3 032 840 15 051

Kontaktni podatci za medije