Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 13. maja 2016

17. maj 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 13. maja 2016, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 28 milijonov EUR zaradi prodaje zlata s strani ene centralne banke Eurosistema za namene proizvodnje spominskega kovanca.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,5 milijarde EUR na 263,1 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
12. maj 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 1.005 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 347 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,3 milijarde EUR na 1.078 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 17,6 milijarde EUR na 102,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 4,1 milijarde EUR na 200,7 milijarde EUR. V sredo, 11. maja 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 53,5 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 51,4 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 309,2 milijarde EUR (v primerjavi s 315,6 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 18,3 milijarde EUR na 1.096 milijard EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 13. maja 2016

Razlika od

6. maja 2016 – kupljeno

Razlika od

6. maja 2016 – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic 19,1 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 8,4 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 175,3 milijarde EUR +1,8 milijarde EUR –0,5 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 19,0 milijarde EUR - -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 763,2 milijarde EUR +16,9 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 111,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 2 milijardi EUR na 635,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 377.277 −28
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 298.707 547
  2.1 Terjatve do MDS 76.957 −59
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 221.750 606
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 29.662 703
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.627 113
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.627 113
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 510.072 −2.297
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 51.440 −2.109
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 458.532 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 100 −188
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 114.376 −3.180
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.442.972 17.562
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.095.963 18.258
  7.2 Drugi vrednostni papirji 347.010 −697
8 Dolg širše države v EUR 26.979 0
9 Druga sredstva 215.168 1.631
Skupaj sredstva 3.032.840 15.051
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.078.013 348
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 944.805 −4.435
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 635.407 1.996
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 309.159 −6.461
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 239 31
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.018 171
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 200.014 18.034
  5.1 Širša država 102.692 17.641
  5.2 Druge obveznosti 97.322 393
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 58.968 1.979
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.813 35
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.915 713
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.915 713
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 57.542 0
10 Druge obveznosti 206.688 −1.841
11 Računi prevrednotenja 375.994 0
12 Kapital in rezerve 99.069 47
Skupaj obveznosti 3.032.840 15.051

Stiki za medije