Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 1 april 2016

6 april 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 1 april 2016 motsvarade ökningen på 38,6 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 7,5 miljarder EUR till 261,1 miljarder EUR. Ändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingen av tillgångar och skulder och på kund- och portföljtransaktioner som genomförts av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
31 mars 2016 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 48 miljoner USD 45 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 350,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,3 miljarder EUR till 1 071 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 50,1 miljarder EUR till 129,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 35,8 miljarder EUR till 256,4 miljarder EUR. Onsdagen den 30 mars 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 60,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 62,3 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 11,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 10,3 miljarder EUR. Dessutom avvecklades en riktad långfristig refinansieringstransaktion på 7,3 miljarder EUR, med en löptid på 910 dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 268,4 miljarder EUR (jämfört med 225,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 8,4 miljarder EUR till 986,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 1 april 2016 Förändring jämfört med den 25 mars 2016 – Köp Förändring jämfört med den 25 mars 2016 – Inlösen Förändring jämfört med den 25 mars 2016 – justeringar vid kvartalets slut
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 19,1 miljarder EUR - -0,2 miljarder EUR -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 8,6 miljarder EUR - -0,3 miljarder EUR -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 165,8 miljarder EUR +0,8 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR -0,5 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 19,0 miljarder EUR - -0,2 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 652,0 miljarder EUR +11,3 miljarder EUR - -2,6 miljarder EUR
Program för värdepappersmarknaderna 121,6 miljarder EUR - - +0,3 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 32,4 miljarder EUR till 575,6 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 31 mars 2016 visas i tilläggskolumnen ”Förändring jämfört med föregående vecka avseende justeringar vid kvartalets slut”. Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var:

Guld: 1 084,102 EUR per fine oz.

USD: 1,1385 per EUR

JPY: 127,90 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,2376 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Guld och guldfordringar 377.304 0 38.591
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 297.521 −2.187 −9.463
  2.1 Fordringar på IMF 77.426 149 −2.375
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 220.095 −2.336 −7.088
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 29.194 2.212 −899
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.942 −909 5
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.942 −909 5
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 525.054 7.685 0
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 62.319 1.745 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 462.731 5.986 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 5 −46 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 111.232 −899 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.336.866 11.286 −2.227
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 986.154 11.189 −2.777
  7.2 Andra värdepapper 350.713 97 549
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.985 0 −80
9 Övriga tillgångar 216.662 1.747 −795
Summa tillgångar 2.941.761 18.934 25.131
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.071.004 −2.289 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 844.222 75.807 0
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 575.572 32.355 0
  2.2 Inlåningsfacilitet 268.396 43.257 0
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 254 196 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.222 −156 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 220.502 −49.349 0
  5.1 Offentliga sektorn 129.651 −50.099 0
  5.2 Övriga skulder 90.851 749 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 53.184 −3.459 −58
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.473 51 −213
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.591 −898 −170
  8.1 Inlåning och övriga skulder 3.591 −898 −170
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.542 122 −1.759
10 Övriga skulder 208.362 −1.075 −2.490
11 Värderegleringskonton 375.994 0 29.822
12 Eget kapital 98.666 181 0
Summa skulder 2.941.761 18.934 25.131

Kontakt för media