Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 1. travnja 2016.

6. travnja 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 1. travnja 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) povećalo se za 38,6 mlrd. EUR zbog tromjesečnog vrijednosnog usklađivanja.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 7,5 mlrd. EUR na 261,1 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog tromjesečne revalorizacije imovine i obveza te transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
31. ožujka 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 48 mil. USD 45 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,6 mlrd. EUR na 350,7 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 2,3 mlrd. EUR na 1.071 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 50,1 mlrd. EUR na 129,7 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 35,8 mlrd. EUR na 256,4 mlrd. EUR. U srijedu, 30. ožujka 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 60,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 62,3 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 11,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 10,3 mlrd. EUR. Osim toga, namirena je i ciljana operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 7,3 mlrd. EUR s rokom dospijeća od 910 dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 268,4 mlrd. EUR (u odnosu na 225,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 8,4 mlrd. EUR na 986,2 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 1travnja 2016. Razlika u odnosu na 25. ožujka 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 25. ožujka 2016. – dospjelo Razlika u odnosu na 25. ožujka 2016. – usklađivanja na kraju tromjesečja
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 19,1 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 8,6 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 165,8 mlrd. EUR +0,8 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR –0,5 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 19,0 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 652,0 mlrd. EUR +11,3 mlrd. EUR –2,6 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 121,6 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 32,4 mlrd. EUR na 575,6 mlrd. EUR.

Revalorizacija imovine i obveza Eurosustava na kraju tromjesečja

U skladu s harmoniziranim računovodstvenim pravilima Eurosustava, revalorizacija zlata, strane valute, vrijednosnih papira i financijskih instrumenata Eurosustava provodi se na kraju svakog tromjesečja po tržišnim tečajevima i cijenama. Neto učinak revalorizacije svake bilančne stavke na dan 31. ožujka 2016. prikazan je u dodatnom stupcu »Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog usklađivanja na kraju tromjesečja«. Cijena zlata i glavni tečajevi upotrijebljeni za revalorizaciju stanja su sljedeći:

zlato: 1.084,102 EUR za uncu

USD: 1,1385 za EUR

JPY: 127,90 za EUR

posebna prava vučenja (SDR): 1,2376 EUR za SDR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 377 304 0 38 591
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 297 521 −2 187 −9 463
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 77 426 149 −2 375
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 220 095 −2 336 −7 088
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 29 194 2 212 −899
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 942 −909 5
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 942 −909 5
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 525 054 7 685 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 62 319 1 745 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 462 731 5 986 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 5 −46 0
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 111 232 −899 0
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 336 866 11 286 −2 227
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 986 154 11 189 −2 777
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 350 713 97 549
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 985 0 −80
9 Ostala imovina 216 662 1 747 −795
Ukupno imovina 2 941 761 18 934 25 131
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 071 004 −2 289 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 844 222 75 807 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 575 572 32 355 0
  2.2 Novčani depoziti 268 396 43 257 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 254 196 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 222 −156 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 220 502 −49 349 0
  5.1 Opća država 129 651 −50 099 0
  5.2 Ostale obveze 90 851 749 0
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 53 184 −3 459 −58
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 473 51 −213
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 591 −898 −170
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 591 −898 −170
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 542 122 −1 759
10 Ostale obveze 208 362 −1 075 −2 490
11 Računi revalorizacije 375 994 0 29 822
12 Kapital i pričuve 98 666 181 0
Ukupno obveze 2 941 761 18 934 25 131

Kontaktni podatci za medije