Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 1.4.2016

6.4.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 1.4.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 38,6 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 7,5 miljardilla eurolla 261,1 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkastelujakson aikana.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
31.3.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 48 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 45 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 350,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,3 miljardilla eurolla 1 071 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 50,1 miljardilla eurolla 129,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 35,8 miljardilla eurolla 256,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.3.2016 erääntyi 60,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 62,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 11,6 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 10,3 miljardin euron rahoitusoperaatio. Lisäksi suoritettiin 7,3 miljardin euron kohdennettu pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 910 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 268,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 225,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 8,4 miljardilla eurolla 986,2 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 1.4.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: uudelleenarvostuksen vaikutus
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 19,1 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 8,6 miljardia euroa - -0,3 miljardia euroa -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 165,8 miljardia euroa +0,8 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa -0,5 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 19,0 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 652,0 miljardia euroa +11,3 miljardia euroa - -2,6 miljardia euroa
Velkapaperiohjelma 121,6 miljardia euroa - - +0,3 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 32,4 miljardilla eurolla 575,6 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja -hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 31.3.2016 esitetään sarakkeen ”muutos edelliseen viikkoon verrattuna” alasarakkeessa ii. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1 084,102 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,1385

Japanin jeni / euro: 127,90

Erityiset nosto-oikeudet: 1,2376 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 377 304 0 38 591
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 297 521 −2 187 −9 463
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 426 149 −2 375
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 220 095 −2 336 −7 088
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 29 194 2 212 −899
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 942 −909 5
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 942 −909 5
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 525 054 7 685 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 62 319 1 745 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 462 731 5 986 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 5 −46 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 111 232 −899 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 336 866 11 286 −2 227
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 986 154 11 189 −2 777
  7.2 Muut arvopaperit 350 713 97 549
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 985 0 −80
9 Muut saamiset 216 662 1 747 −795
Vastaavaa yhteensä 2 941 761 18 934 25 131
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 071 004 −2 289 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 844 222 75 807 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 575 572 32 355 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 268 396 43 257 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 254 196 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 222 −156 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 220 502 −49 349 0
  5.1 Julkisyhteisöt 129 651 −50 099 0
  5.2 Muut 90 851 749 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 53 184 −3 459 −58
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 473 51 −213
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 591 −898 −170
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 591 −898 −170
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 57 542 122 −1 759
10 Muut velat 208 362 −1 075 −2 490
11 Arvonmuutostilit 375 994 0 29 822
12 Pääoma ja rahastot 98 666 181 0
Vastattavaa yhteensä 2 941 761 18 934 25 131

Yhteyshenkilöt