Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 1. aprílu 2016

6. apríla 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 1. apríla 2016 sa hodnota zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšila o 38,6 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 7,5 mld. EUR na 261,1 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom štvrťročného precenenia aktív a pasív a zároveň klientskych a portfóliových transakcií centrálnych bánk Eurosystému uskutočnených počas sledovaného obdobia.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
31. marca 2016 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 48 mil. USD 45 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 350,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,3 mld. EUR na 1 071 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 50,1 mld. EUR na 129,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 35,8 mld. EUR na 256,4 mld. EUR. V stredu 30. marca 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 60,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 62,3 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 11,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 10,3 mld. EUR. Okrem toho bola vyrovnaná aj cielená dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 7,3 mld. EUR so splatnosťou 910 dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 268,4 mld. EUR (v porovnaní s 225,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 8,4 mld. EUR na 986,2 mld. EUR V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 1. aprílu 2016 Zmena oproti 25. marcu 2016: nákup Zmena oproti 25. marcu 2016: splatenie Zmena oproti 25. marcu 2016: štvrťročné precenenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 19,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 8,6 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 165,8 mld. EUR +0,8 mld. EUR -0,2 mld. EUR -0,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 19,0 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 652,0 mld. EUR +11,3 mld. EUR -2,6 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 121,6 mld. EUR +0,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 32,4 mld. EUR na 575,6 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje na základe aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 31. marcu 2016 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1 084,102 EUR za uncu rýdzeho zlata

1,1385 USD/EUR

127,90 JPY/EUR

Zvláštne práva čerpania: 1,2376 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 377 304 0 38 591
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 297 521 −2 187 −9 463
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 426 149 −2 375
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 220 095 −2 336 −7 088
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 29 194 2 212 −899
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 942 −909 5
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 942 −909 5
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 525 054 7 685 0
  5.1 Hlavné refinančné operácie 62 319 1 745 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 462 731 5 986 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 5 −46 0
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 111 232 −899 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 336 866 11 286 −2 227
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 986 154 11 189 −2 777
  7.2 Ostatné cenné papiere 350 713 97 549
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 985 0 −80
9 Ostatné aktíva 216 662 1 747 −795
Aktíva spolu 2 941 761 18 934 25 131
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 071 004 −2 289 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 844 222 75 807 0
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 575 572 32 355 0
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 268 396 43 257 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 254 196 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 222 −156 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 220 502 −49 349 0
  5.1 Verejná správa 129 651 −50 099 0
  5.2 Ostatné záväzky 90 851 749 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 53 184 −3 459 −58
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 473 51 −213
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 591 −898 −170
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 591 −898 −170
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 57 542 122 −1 759
10 Ostatné pasíva 208 362 −1 075 −2 490
11 Účty precenenia 375 994 0 29 822
12 Základné imanie a rezervy 98 666 181 0
Pasíva spolu 2 941 761 18 934 25 131

Kontakt pre médiá