Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 април 2016 г.

6 април 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 38,6 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 1 април 2016 г., отразява корекциите вследствие на извършените тримесечни преоценки.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява със 7,5 млрд. евро до 261,1 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
31 март 2016 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 48 млн. щатски долара 45 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,6 млрд. евро до 350,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 2,3 млрд. евро до 1071 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) отбелязват намаление с 50,1 млрд. евро до 129,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 35,8 млрд. евро до 256,4 млрд. евро. На 30 март 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 60,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 62,3 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 11,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 10,3 млрд. евро. Освен това бе извършено плащането по целева операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 7,3 млрд. евро с матуритет 910 дни.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 268,4 млрд. евро (при 225,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 8,4 млрд. евро до 986,2 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 1 април 2016 г. Разлика спрямо 25 март 2016 г. – покупки Разлика спрямо 25 март 2016 г. – изплащания Разлика спрямо 25 март 2016 г. – корекции в края на тримесечието
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 19,1 млрд. евро - -0,2 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 8,6 млрд. евро - -0,3 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 165,8 млрд. евро +0,8 млрд. евро -0,2 млрд. евро -0,5 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 19,0 млрд. евро - -0,2 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 652,0 млрд. евро +11,3 млрд. евро - -2,6 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 121,6 млрд. евро - - +0,3 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 32,4 млрд. евро до 575,6 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, чуждестранната валута, наличностите от ценни книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 31 март 2016 г. е представен в допълнителна колона „Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато – 1084,102 евро за унция чисто злато

Щатски долар – 1,1385 за 1 евро

Японска йена – 127,90 за 1 евро

Специални права на тираж – 1,2376 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 377 304 0 38 591
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 297 521 −2 187 −9 463
  2.1 Вземания от МВФ 77 426 149 −2 375
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 220 095 −2 336 −7 088
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 29 194 2 212 −899
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 942 −909 5
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 942 −909 5
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 525 054 7 685 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 62 319 1 745 0
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 462 731 5 986 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 5 −46 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 111 232 −899 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 336 866 11 286 −2 227
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 986 154 11 189 −2 777
  7.2 Други ценни книжа 350 713 97 549
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 985 0 −80
9 Други активи 216 662 1 747 −795
Общо активи 2 941 761 18 934 25 131
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 071 004 −2 289 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 844 222 75 807 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 575 572 32 355 0
  2.2 Депозитно улеснение 268 396 43 257 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 254 196 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 222 −156 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 220 502 −49 349 0
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 129 651 −50 099 0
  5.2 Други задължения 90 851 749 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 53 184 −3 459 −58
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 473 51 −213
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 591 −898 −170
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 591 −898 −170
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 542 122 −1 759
10 Други задължения 208 362 −1 075 −2 490
11 Сметки за преоценка 375 994 0 29 822
12 Капитал и резерви 98 666 181 0
Общо пасиви 2 941 761 18 934 25 131

Данни за контакт за медиите