Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 1. dubnu 2016

6. dubna 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 1. dubna 2016 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 38,6 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 7,5 mld. EUR na 261,1 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
31. března 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 48 mil. USD 45 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 350,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,3 mld. EUR na 1 071 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 50,1 mld. EUR na 129,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 35,8 mld. EUR na 256,4 mld. EUR. Ve středu 30. března 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 60,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 62,3 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 11,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 10,3 mld. EUR. Navíc byla vypořádána cílená dlouhodobější refinanční operace o objemu 7,3 mld. EUR se splatností 910 dní.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 268,4 mld. EUR (ve srovnání s 225,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 8,4 mld. EUR na 986,2 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Vykázaná hodnota k 1. dubnu 2016 Rozdíl v porovnání s 25. březnem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 25. březnem 2016 – splacení Rozdíl v porovnání s 25. březnem 2016 – přecenění na konci čtvrtletí
1. program nákupu krytých dluhopisů 19,1 mld. EUR -0,2 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 8,6 mld. EUR -0,3 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 165,8 mld. EUR +0,8 mld. EUR -0,2 mld. EUR -0,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 19,0 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 652,0 mld. EUR +11,3 mld. EUR -2,6 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 121,6 mld. EUR +0,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 32,4 mld. EUR na 575,6 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému přeceňovány podle tržních kurzů a cen platných ke konci každého čtvrtletí. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 31. březnu 2016 je uveden v přidaném sloupečku „Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 1 084,102 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,1385 USD/EUR

JPY: 127,90 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,2376 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 377 304 0 38 591
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 297 521 −2 187 −9 463
  2.1 Pohledávky za MMF 77 426 149 −2 375
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 220 095 −2 336 −7 088
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 29 194 2 212 −899
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 942 −909 5
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 942 −909 5
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 525 054 7 685 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 62 319 1 745 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 462 731 5 986 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 5 −46 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 111 232 −899 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 336 866 11 286 −2 227
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 986 154 11 189 −2 777
  7.2 Ostatní cenné papíry 350 713 97 549
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 985 0 −80
9 Ostatní aktiva 216 662 1 747 −795
Aktiva celkem 2 941 761 18 934 25 131
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 071 004 −2 289 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 844 222 75 807 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 575 572 32 355 0
  2.2 Vkladová facilita 268 396 43 257 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 254 196 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 222 −156 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 220 502 −49 349 0
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 129 651 −50 099 0
  5.2 Ostatní závazky 90 851 749 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 53 184 −3 459 −58
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 473 51 −213
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 591 −898 −170
  8.1 Vklady a ostatní závazky 3 591 −898 −170
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 542 122 −1 759
10 Ostatní pasiva 208 362 −1 075 −2 490
11 Účty přecenění 375 994 0 29 822
12 Kapitál a rezervní fondy 98 666 181 0
Pasiva celkem 2 941 761 18 934 25 131

Kontakty pro média