Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. aprill 2016

6. aprill 2016

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

1. aprillil 2016 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 38,6 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 7,5 miljardi euro võrra 261,1 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
31. märts 2016 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 48 miljonit USA dollarit 45 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,6 miljardi euro võrra 350,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 2,3 miljardi euro võrra 1071 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 50,1 miljardi euro võrra 129,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 35,8 miljardi euro võrra 256,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. märtsil 2016 möödus 60,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 62,3 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 11,6 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 10,3 miljardit eurot. Samal päeval teostati ka 7,3 miljardi euro suurune suunatud pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon tähtajaga 910 päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) peaaegu ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 268,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 225,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 8,4 miljardi euro võrra 986,2 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Esitatud väärtus seisuga 1. aprill 2016 Erinevus võrreldes 25. märtsiga 2016 – ost Erinevus võrreldes 25. märtsiga 2016 – lunastamine Erinevus võrreldes 25. märtsiga 2016 – kvartalilõpu kohandused
Tagatud võlakirjade ostukava 1 19,1 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 8,6 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 165,8 miljardit eurot +0,8 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot –0,5 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 19,0 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 652,0 miljardit eurot +11,3 miljardit eurot –2,6 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 121,6 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 32,4 miljardi euro võrra 575,6 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2016. aasta 31. märtsi seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1084,102 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,1385

EUR/JPY: 127,90

SDRid: 1,2376 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 377 304 0 38 591
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 297 521 −2 187 −9 463
  2.1 Nõuded RVFle 77 426 149 −2 375
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 220 095 −2 336 −7 088
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 29 194 2 212 −899
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 942 −909 5
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 942 −909 5
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 525 054 7 685 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 62 319 1 745 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 462 731 5 986 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 5 −46 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 111 232 −899 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 336 866 11 286 −2 227
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 986 154 11 189 −2 777
  7.2 Muud väärtpaberid 350 713 97 549
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 985 0 −80
9 Muud varad 216 662 1 747 −795
Varad kokku 2 941 761 18 934 25 131
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 071 004 −2 289 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 844 222 75 807 0
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 575 572 32 355 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 268 396 43 257 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 254 196 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 222 −156 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 220 502 −49 349 0
  5.1 Valitsussektor 129 651 −50 099 0
  5.2 Muud kohustused 90 851 749 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 53 184 −3 459 −58
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 473 51 −213
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 591 −898 −170
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 591 −898 −170
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 542 122 −1 759
10 Muud kohustused 208 362 −1 075 −2 490
11 Ümberhindluskontod 375 994 0 29 822
12 Kapital ja reservid 98 666 181 0
Kohustused kokku 2 941 761 18 934 25 131

Kontaktandmed