Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. aprila 2016

6. april 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 1. aprila 2016, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 38,6 milijarde EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 7,5 milijarde EUR na 261,1 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
31. marec 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 48 mio USD 45 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,6 milijarde EUR na 350,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,3 milijarde EUR na 1.071 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 50,1 milijarde EUR na 129,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 35,8 milijarde EUR na 256,4 milijarde EUR. V sredo, 30. marca 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 60,6 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 62,3 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 11,6 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 10,3 milijarde EUR. Poleg tega je bila poravnana ciljno usmerjena operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 7,3 milijarde EUR z zapadlostjo 910 dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 268,4 milijarde EUR (v primerjavi z 225,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 8,4 milijarde EUR na 986,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 1. aprila 2016 Razlika od 25. marca 2016 – kupljeno Razlika od 25. marca 2016 – zapadlo Razlika od 25. marca 2016 – prilagoditve ob koncu četrtletja
Prvi program nakupa kritih obveznic 19,1 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR -
Drugi program nakupa kritih obveznic 8,6 milijarde EUR - –0,3 milijarde EUR -
Tretji program nakupa kritih obveznic 165,8 milijarde EUR +0,8 milijarde EUR –0,2 milijarde EUR –0,5 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 19,0 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 652,0 milijarde EUR +11,3 milijarde EUR - –2,6 milijarde EUR
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 121,6 milijarde EUR - - +0,3 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 32,4 milijarde EUR na 575,6 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 31. marca 2016 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.084,102 EUR za unčo

USD: 1,1385 za EUR

JPY: 127,90 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,2376 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 377.304 0 38.591
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 297.521 −2.187 −9.463
  2.1 Terjatve do MDS 77.426 149 −2.375
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 220.095 −2.336 −7.088
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 29.194 2.212 −899
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.942 −909 5
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.942 −909 5
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 525.054 7.685 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 62.319 1.745 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 462.731 5.986 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 5 −46 0
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 111.232 −899 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.336.866 11.286 −2.227
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 986.154 11.189 −2.777
  7.2 Drugi vrednostni papirji 350.713 97 549
8 Dolg širše države v EUR 26.985 0 −80
9 Druga sredstva 216.662 1.747 −795
Skupaj sredstva 2.941.761 18.934 25.131
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.071.004 −2.289 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 844.222 75.807 0
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 575.572 32.355 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 268.396 43.257 0
  2.3 Vezane vloge 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 254 196 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.222 −156 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 220.502 −49.349 0
  5.1 Širša država 129.651 −50.099 0
  5.2 Druge obveznosti 90.851 749 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 53.184 −3.459 −58
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.473 51 −213
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 3.591 −898 −170
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 3.591 −898 −170
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 57.542 122 −1.759
10 Druge obveznosti 208.362 −1.075 −2.490
11 Računi prevrednotenja 375.994 0 29.822
12 Kapital in rezerve 98.666 181 0
Skupaj obveznosti 2.941.761 18.934 25.131

Stiki za medije