Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 1. april 2016

6. april 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 1. april 2016, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 38,6 mia. euro som følge af kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 7,5 mia. euro til 261,1 mia. euro. Denne ændring skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
31. marts 2016 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 48 mio. USD 45 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,6 mia. euro til 350,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,3 mia. euro til 1.071 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 50,1 mia. euro til 129,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 35,8 mia. euro til 256,4 mia. euro. Onsdag den 30. marts 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 60,6 mia. euro, og en ny på 62,3 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 11,6 mia. euro, og en ny på 10,3 mia. euro blev afviklet. Desuden blev en målrettet langfristet markedsoperation på 7,3 mia. euro afviklet med en løbetid på 910 dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 268,4 mia. euro (mod 225,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 8,4 mia. euro til 986,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 1. april 2016 Ændring i forhold til 25. marts 2016 – opkøb Ændring i forhold til 25. marts 2016 – indfrielser Ændring i forhold til 25. marts 2016 – reguleringer ultimo kvartalet
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer 19,1 mia. euro - -0,2 mia. euro -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer 8,6 mia. euro - -0,3 mia. euro -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer 165,8 mia. euro +0,8 mia. euro -0,2 mia. euro -0,5 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 19,0 mia. euro - -0,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 652,0 mia. euro +11,3 mia. euro - -2,6 mia. euro
Securities Markets Programme 121,6 mia. euro - - +0,3 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 32,4 mia. euro til 575,6 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 31. marts 2016 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 1.084,102 pr. fine oz.

USD: 1,1385 pr. EUR

JPY: 127,90 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,2376 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 377.304 0 38.591
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 297.521 −2.187 −9.463
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.426 149 −2.375
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 220.095 −2.336 −7.088
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 29.194 2.212 −899
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.942 −909 5
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.942 −909 5
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 525.054 7.685 0
  5.1 Primære markedsoperationer 62.319 1.745 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 462.731 5.986 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 5 −46 0
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 111.232 −899 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.336.866 11.286 −2.227
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 986.154 11.189 −2.777
  7.2 Andre værdipapirer 350.713 97 549
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.985 0 −80
9 Andre aktiver 216.662 1.747 −795
Aktiver i alt 2.941.761 18.934 25.131
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.071.004 −2.289 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 844.222 75.807 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 575.572 32.355 0
  2.2 Indlånsfacilitet 268.396 43.257 0
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 254 196 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.222 −156 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 220.502 −49.349 0
  5.1 Offentlig forvaltning og service 129.651 −50.099 0
  5.2 Andre forpligtelser 90.851 749 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 53.184 −3.459 −58
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.473 51 −213
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 3.591 −898 −170
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.591 −898 −170
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.542 122 −1.759
10 Andre forpligtelser 208.362 −1.075 −2.490
11 Revalueringskonti 375.994 0 29.822
12 Kapital og reserver 98.666 181 0
Passiver i alt 2.941.761 18.934 25.131

Medie- og pressehenvendelser