Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. balandžio 1 d.

2016 m. balandžio 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. balandžio 1 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 38,6 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,5 mlrd. eurų – iki 261,1 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas bei per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. kovo 31 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 48 mln. JAV dolerių 45 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 350,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 1 071 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 50,1 mlrd. eurų – iki 129,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 35,8 mlrd. eurų – iki 256,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. kovo 30 d., baigėsi 60,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 62,3 mlrd. eurų vertės operacija.

2016 m. balandžio 1 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 11,6 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 10,3 mlrd. eurų vertės operacija. Be to, buvo atlikta 7,3 mlrd. eurų vertės 910 dienų trukmės tikslinė ilgesnės trukmės refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 268,4 mlrd. eurų (palyginti su 225,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 8,4 mlrd. eurų – iki 986,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. balandžio 1 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. kovo 25 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. kovo 25 d. – išpirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. kovo 25 d. – koregavimas ketvirčio pabaigoje
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 19,1 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 8,6 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 165,8 mlrd. eurų +0,8 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų –0,5 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 19,0 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 652,0 mlrd. eurų +11,3 mlrd. eurų –2,6 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 121,6 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 32,4 mlrd. eurų – iki 575,6 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2016 m. kovo 31 d., parodyta papildomame stulpelyje „Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui taikyti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1 084,102 EUR už aukštos prabos aukso unciją

USD: 1,1385 už EUR

JPY: 127,90 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,2376 EUR už SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 377 304 0 38 591
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 297 521 −2 187 −9 463
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 426 149 −2 375
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 220 095 −2 336 −7 088
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 29 194 2 212 −899
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 942 −909 5
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 942 −909 5
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 525 054 7 685 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 62 319 1 745 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 462 731 5 986 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 5 −46 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 111 232 −899 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 336 866 11 286 −2 227
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 986 154 11 189 −2 777
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 350 713 97 549
8 Valdžios skola eurais 26 985 0 −80
9 Kitas turtas 216 662 1 747 −795
Visas turtas 2 941 761 18 934 25 131
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 071 004 −2 289 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 844 222 75 807 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 575 572 32 355 0
  2.2 Indėlių galimybė 268 396 43 257 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 254 196 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 222 −156 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 220 502 −49 349 0
  5.1 Valdžiai 129 651 −50 099 0
  5.2 Kiti įsipareigojimai 90 851 749 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 53 184 −3 459 −58
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 473 51 −213
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 591 −898 −170
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 591 −898 −170
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 542 122 −1 759
10 Kiti įsipareigojimai 208 362 −1 075 −2 490
11 Perkainojimo sąskaitos 375 994 0 29 822
12 Kapitalas ir rezervai 98 666 181 0
Visi įsipareigojimai 2 941 761 18 934 25 131

Kontaktai žiniasklaidai