Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 1. aprīlī

2016. gada 6. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 1. aprīlī, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) pieaugums bija 38.6 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 7.5 mljrd. euro (līdz 261.1 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanas ietekmi, kā arī klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica attiecīgajā periodā.

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 31. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 48 milj. ASV dolāru 45 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 350.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.3 mljrd. euro (līdz 1 071 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 50.1 mljrd. euro (līdz 129.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 35.8 mljrd. euro (līdz 256.4 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 30. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 60.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 62.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 11.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 10.3 mljrd. euro apmērā. Turklāt tika noslēgta arī ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācija 7.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 910 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 268.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 225.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 8.4 mljrd. euro (līdz 986.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 1. aprīlī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 25. martu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 25. martu Pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 25. martu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 19.1 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 8.6 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 165.8 mljrd. euro +0.8 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro –0.5 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 19.0 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 652.0 mljrd. euro +11.3 mljrd. euro –2.6 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 121.6 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 32.4 mljrd. euro (līdz 575.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2016. gada 31. martā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1 084.102 EUR par Trojas unci

1.1385 USD par 1 EUR

127.90 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.2376 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 377 304 0 38 591
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 297 521 −2 187 −9 463
  2.1 SVF debitoru parādi 77 426 149 −2 375
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 220 095 −2 336 −7 088
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29 194 2 212 −899
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20 942 −909 5
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20 942 −909 5
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 525 054 7 685 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 62 319 1 745 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 462 731 5 986 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 5 −46 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 111 232 −899 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 336 866 11 286 −2 227
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 986 154 11 189 −2 777
  7.2 Pārējie vērtspapīri 350 713 97 549
8 Valdības parāds euro 26 985 0 −80
9 Pārējie aktīvi 216 662 1 747 −795
Kopā aktīvi 2 941 761 18 934 25 131
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1 071 004 −2 289 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 844 222 75 807 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 575 572 32 355 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 268 396 43 257 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 254 196 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 222 −156 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 220 502 −49 349 0
  5.1 Saistības pret valdību 129 651 −50 099 0
  5.2 Pārējās saistības 90 851 749 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 53 184 −3 459 −58
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4 473 51 −213
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 591 −898 −170
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 591 −898 −170
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 542 122 −1 759
10 Pārējās saistības 208 362 −1 075 −2 490
11 Pārvērtēšanas konti 375 994 0 29 822
12 Kapitāls un rezerves 98 666 181 0
Kopā pasīvi 2 941 761 18 934 25 131

Kontaktinformācija presei