Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1 april 2016

6 april 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 1 april 2016 was de daling van EUR 38,6 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 7,5 miljard naar EUR 261,1 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassing van activa en passiva, en van door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
31 maart 2016 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 48 miljoen USD 45 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 350,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,3 miljard naar EUR 1.071 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 50,1 miljard naar EUR 129,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 35,8 miljard naar EUR 256,4 miljard. Op woensdag 30 maart 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 60,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 62,3 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 11,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 10,3 miljard verrekend. Daarnaast werd een gerichte langerlopende herfinancieringstransactie (TLTRO) van EUR 7,3 miljard, met een looptijd van 910 dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 268,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 225,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 8,4 miljard naar EUR 986,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 1 april 2016 Verschil t.o.v. 25 maart 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 25 maart 2016 – Aflossingen Verschil t.o.v. 25 maart 2016 – Kwartaaleinde-aanpassingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 19,1 miljard - -EUR 0,2 miljard -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 8,6 miljard - -EUR 0,3 miljard -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 165,8 miljard +EUR 0,8 miljard -EUR 0,2 miljard -EUR 0,5 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 19,0 miljard - -EUR 0,2 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 652,0 miljard +EUR 11,3 miljard - -EUR 2,6 miljard
Programma voor de effectenmarkten EUR 121,6 miljard - - +EUR 0,3 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 32,4 miljard naar EUR 575,6 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 31 maart 2016 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom "Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen". De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1.084,102 per fine ounce

USD: 1,1385 per EUR

JPY: 127,90 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,2376 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 377.304 0 38.591
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 297.521 −2.187 −9.463
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.426 149 −2.375
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 220.095 −2.336 −7.088
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 29.194 2.212 −899
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.942 −909 5
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.942 −909 5
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 525.054 7.685 0
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 62.319 1.745 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 462.731 5.986 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 5 −46 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 111.232 −899 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.336.866 11.286 −2.227
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 986.154 11.189 −2.777
  7.2 Overige waardepapieren 350.713 97 549
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.985 0 −80
9 Overige activa 216.662 1.747 −795
Totaal activa 2.941.761 18.934 25.131
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.071.004 −2.289 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 844.222 75.807 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 575.572 32.355 0
  2.2 Depositofaciliteit 268.396 43.257 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 254 196 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.222 −156 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 220.502 −49.349 0
  5.1 Overheid 129.651 −50.099 0
  5.2 Overige verplichtingen 90.851 749 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 53.184 −3.459 −58
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.473 51 −213
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.591 −898 −170
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.591 −898 −170
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.542 122 −1.759
10 Overige passiva 208.362 −1.075 −2.490
11 Herwaarderingsrekeningen 375.994 0 29.822
12 Kapitaal en reserves 98.666 181 0
Totaal passiva 2.941.761 18.934 25.131

Contactpersonen voor de media