Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 december 2015

29 december 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 25 december 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 265,3 miljarder EUR.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 358,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 8,7 miljarder EUR till 1 083,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 16,8 miljarder EUR till 70,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 16,1 miljarder EUR till 365,3 miljarder EUR. Onsdagen den 23 december 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 68,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 72,9 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat, nära noll, medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 177,1 miljarder EUR (jämfört med 188,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 6,7 miljarder EUR till 805,3 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 25 december 2015 Förändring jämfört med den 18 december 2015 – Köp Förändring jämfört med den 18 december 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 20,6 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 9,7 miljarder EUR -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 143,8 miljarder EUR + 0,4 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 15,5 miljarder EUR - - 0,1 miljard EUR
Program för köp av offentliga värdepapper 493,1 miljarder EUR + 6,4 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 122,6 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 29,4 miljarder EUR till 579,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 348.851 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 298.187 2.778
  2.1 Fordringar på IMF 79.083 59
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 219.104 2.719
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.212 −3.229
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.468 742
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.468 742
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 542.488 4.314
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 72.908 4.338
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 469.543 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 37 −23
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 111.767 −10.779
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.163.346 6.105
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 805.280 6.704
  7.2 Andra värdepapper 358.066 −599
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.151 0
9 Övriga tillgångar 225.345 8.628
Summa tillgångar 2.767.815 8.560
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.083.395 8.713
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 757.053 17.595
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 579.859 29.365
  2.2 Inlåningsfacilitet 177.054 −11.769
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 140 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.098 −45
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 152.227 −20.046
  5.1 Offentliga sektorn 70.092 −16.795
  5.2 Övriga skulder 82.136 −3.252
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.831 3.637
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.762 795
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.137 −183
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.137 −183
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.210 −991
10 Övriga skulder 216.165 −915
11 Värderegleringskonton 350.735 0
12 Eget kapital 97.201 1
Summa skulder 2.767.815 8.560

Kontakt för media