Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 grudnia 2015 roku

29 grudnia 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 25.12.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld EUR do poziomu 265,3 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,6 mld EUR do poziomu 358,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 8,7 mld EUR do poziomu 1083,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 16,8 mld EUR do poziomu 70,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 16,1 mld EUR do poziomu 365,3 mld EUR. W środę 23.12.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 68,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 72,9 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało na poziomie bliskim zera, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 177,1 mld EUR (wobec 188,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 6,7 mld EUR do poziomu 805,3 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 25.12.2015 Różnica wobec 18.12.2015 – zakup Różnica wobec 18.12.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 20,6 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 9,7 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 143,8 mld EUR +0,4 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 15,5 mld EUR –0,1 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 493,1 mld EUR +6,4 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 122,6 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 29,4 mld EUR do poziomu 579,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 348.851 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 298.187 2.778
  2.1 Należności od MFW 79.083 59
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 219.104 2.719
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.212 −3.229
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.468 742
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.468 742
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 542.488 4.314
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 72.908 4.338
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 469.543 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 37 −23
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 111.767 −10.779
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.163.346 6.105
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 805.280 6.704
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 358.066 −599
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.151 0
9 Pozostałe aktywa 225.345 8.628
Aktywa razem 2.767.815 8.560
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.083.395 8.713
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 757.053 17.595
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 579.859 29.365
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 177.054 −11.769
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 140 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.098 −45
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 152.227 −20.046
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 70.092 −16.795
  5.2 Pozostałe zobowiązania 82.136 −3.252
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.831 3.637
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.762 795
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.137 −183
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.137 −183
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.210 −991
10 Pozostałe pasywa 216.165 −915
11 Różnice z wyceny 350.735 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.201 1
Pasywa razem 2.767.815 8.560

Kontakt z mediami