Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. december 2015

29. december 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. december 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 265,3 mia. euro.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,6 mia. euro til 358,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 8,7 mia. euro til 1.083,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 16,8 mia. euro til 70,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 16,1 mia. euro til 365,3 mia. euro. Onsdag den 23. december 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 68,6 mia. euro, og en ny på 72,9 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var fortsat tæt på nul. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 177,1 mia. euro (mod 188,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 6,7 mia. euro til 805,3 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 25. december 2015 Ændring i forhold til 18. december 2015 – opkøb Ændring i forhold til 18. december 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 20,6 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 9,7 mia. euro -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 143,8 mia. euro +0,4 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 15,5 mia. euro - -0,1 mia. euro
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 493,1 mia. euro +6,4 mia. euro -
Securities Markets Programme 122,6 mia.euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 29,4 mia. euro til 579,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 348.851 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 298.187 2.778
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.083 59
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 219.104 2.719
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.212 −3.229
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.468 742
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.468 742
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 542.488 4.314
  5.1 Primære markedsoperationer 72.908 4.338
  5.2 Langfristede markedsoperationer 469.543 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 37 −23
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 111.767 −10.779
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.163.346 6.105
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 805.280 6.704
  7.2 Andre værdipapirer 358.066 −599
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.151 0
9 Andre aktiver 225.345 8.628
Aktiver i alt 2.767.815 8.560
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.083.395 8.713
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 757.053 17.595
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 579.859 29.365
  2.2 Indlånsfacilitet 177.054 −11.769
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 140 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.098 −45
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 152.227 −20.046
  5.1 Offentlig forvaltning og service 70.092 −16.795
  5.2 Andre forpligtelser 82.136 −3.252
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.831 3.637
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.762 795
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.137 −183
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.137 −183
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 58.210 −991
10 Andre forpligtelser 216.165 −915
11 Revalueringskonti 350.735 0
12 Kapital og reserver 97.201 1
Passiver i alt 2.767.815 8.560

Medie- og pressehenvendelser