Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. decembra 2015

29. december 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. decembra 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 265,3 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 358,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 8,7 milijarde EUR na 1.083,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 16,8 milijarde EUR na 70,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 16,1 milijarde EUR na 365,3 milijarde EUR. V sredo, 23. decembra 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 68,6 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 72,9 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala blizu nič, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 177,1 milijarde EUR (v primerjavi s 188,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 6,7 milijarde EUR na 805,3 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 25. decembra 2015 Razlika od 18. decembra 2015 – kupljeno Razlika od 18. decembra 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 20,6 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 9,7 milijarde EUR -
Tretji program nakupa kritih obveznic 143,8 milijarde EUR +0,4 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 15,5 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 493,1 milijarde EUR +6,4 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 122,6 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 29,4 milijarde EUR na 579,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 348.851 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 298.187 2.778
  2.1 Terjatve do MDS 79.083 59
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 219.104 2.719
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 32.212 −3.229
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.468 742
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.468 742
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 542.488 4.314
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 72.908 4.338
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 469.543 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 37 −23
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 111.767 −10.779
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.163.346 6.105
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 805.280 6.704
  7.2 Drugi vrednostni papirji 358.066 −599
8 Dolg širše države v EUR 25.151 0
9 Druga sredstva 225.345 8.628
Skupaj sredstva 2.767.815 8.560
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.083.395 8.713
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 757.053 17.595
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 579.859 29.365
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 177.054 −11.769
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 140 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.098 −45
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 152.227 −20.046
  5.1 Širša država 70.092 −16.795
  5.2 Druge obveznosti 82.136 −3.252
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.831 3.637
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.762 795
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.137 −183
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.137 −183
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 58.210 −991
10 Druge obveznosti 216.165 −915
11 Računi prevrednotenja 350.735 0
12 Kapital in rezerve 97.201 1
Skupaj obveznosti 2.767.815 8.560

Stiki za medije