Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 25. decembrī

2015. gada 29. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 25. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 265.3 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 358.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 8.7 mljrd. euro (līdz 1 083.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 16.8 mljrd. euro (līdz 70.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 16.1 mljrd. euro (līdz 365.3 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 23. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 68.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 72.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms saglabājās tuvu nullei, bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 177.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 188.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 6.7 mljrd. euro (līdz 805.3 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 25. decembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 18. decembri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 18. decembri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 20.6 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 9.7 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 143.8 mljrd. euro +0.4 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 15.5 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 493.1 mljrd. euro +6.4 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 122.6 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 29.4 mljrd. euro (līdz 579.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 348 851 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 298 187 2 778
  2.1 SVF debitoru parādi 79 083 59
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 219 104 2 719
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 212 −3 229
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20 468 742
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20 468 742
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 542 488 4 314
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 72 908 4 338
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 469 543 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 37 −23
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 111 767 −10 779
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 163 346 6 105
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 805 280 6 704
  7.2 Pārējie vērtspapīri 358 066 −599
8 Valdības parāds euro 25 151 0
9 Pārējie aktīvi 225 345 8 628
Kopā aktīvi 2 767 815 8 560
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 083 395 8 713
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 757 053 17 595
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 579 859 29 365
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 177 054 −11 769
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 140 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5 098 −45
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 152 227 −20 046
  5.1 Saistības pret valdību 70 092 −16 795
  5.2 Pārējās saistības 82 136 −3 252
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40 831 3 637
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 762 795
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 137 −183
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 137 −183
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 210 −991
10 Pārējās saistības 216 165 −915
11 Pārvērtēšanas konti 350 735 0
12 Kapitāls un rezerves 97 201 1
Kopā pasīvi 2 767 815 8 560

Kontaktinformācija presei