Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 25. decembru 2015

29. decembra 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 25. decembra 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,1 mld. EUR na 265,3 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,6 mld. EUR na 358,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 8,7 mld. EUR na 1 083,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 16,8 mld. EUR na 70,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 16,1 mld. EUR na 365,3 mld. EUR. V stredu 23. decembra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 68,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 72,9 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal takmer nulový, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 177,1 mld. EUR (v porovnaní so 188,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 6,7 mld. EUR na 805,3 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 25. decembru 2015 Zmena oproti 18. decembru 2015: nákup Zmena oproti 18. decembru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 20,6 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 9,7 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 143,8 mld. EUR +0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 15,5 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 493,1 mld. EUR +6,4 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 122,6 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 29,4 mld. EUR na 579,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 348 851 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 298 187 2 778
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 083 59
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 219 104 2 719
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 212 −3 229
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 468 742
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 468 742
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 542 488 4 314
  5.1 Hlavné refinančné operácie 72 908 4 338
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 469 543 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 37 −23
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 111 767 −10 779
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 163 346 6 105
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 805 280 6 704
  7.2 Ostatné cenné papiere 358 066 −599
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 151 0
9 Ostatné aktíva 225 345 8 628
Aktíva spolu 2 767 815 8 560
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 083 395 8 713
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 757 053 17 595
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 579 859 29 365
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 177 054 −11 769
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 140 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 098 −45
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 152 227 −20 046
  5.1 Verejná správa 70 092 −16 795
  5.2 Ostatné záväzky 82 136 −3 252
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 831 3 637
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 762 795
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 137 −183
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 137 −183
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 58 210 −991
10 Ostatné pasíva 216 165 −915
11 Účty precenenia 350 735 0
12 Základné imanie a rezervy 97 201 1
Pasíva spolu 2 767 815 8 560

Kontakt pre médiá