Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. gruodžio 25 d.

2015 m. gruodžio 29 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. gruodžio 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 265,3 mlrd. eurų.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 358,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,7 mlrd. eurų – iki 1 083,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,8 mlrd. eurų – iki 70,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,1 mlrd. eurų – iki 365,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. gruodžio 23 d., baigėsi 68,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 72,9 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) tebebuvo artimas nuliui, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 177,1 mlrd. eurų (palyginti su 188,8 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 6,7 mlrd. eurų – iki 805,3 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. gruodžio 25 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. gruodžio 18 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. gruodžio 18 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 20,6 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 9,7 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 143,8 mlrd. eurų +0,4 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 15,5 mlrd. eurų −0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 493,1 mlrd. eurų +6,4 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 122,6 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 29,4 mlrd. eurų – iki 579,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 348 851 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 298 187 2 778
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 083 59
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 219 104 2 719
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 32 212 −3 229
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 468 742
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 468 742
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 542 488 4 314
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 72 908 4 338
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 469 543 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 37 −23
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 111 767 −10 779
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 163 346 6 105
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 805 280 6 704
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 358 066 −599
8 Valdžios skola eurais 25 151 0
9 Kitas turtas 225 345 8 628
Visas turtas 2 767 815 8 560
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 083 395 8 713
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 757 053 17 595
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 579 859 29 365
  2.2 Indėlių galimybė 177 054 −11 769
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 140 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 098 −45
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 152 227 −20 046
  5.1 Valdžiai 70 092 −16 795
  5.2 Kiti įsipareigojimai 82 136 −3 252
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 831 3 637
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 762 795
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 137 −183
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 137 −183
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 58 210 −991
10 Kiti įsipareigojimai 216 165 −915
11 Perkainojimo sąskaitos 350 735 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 201 1
Visi įsipareigojimai 2 767 815 8 560

Kontaktai žiniasklaidai