Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 december 2015

29 december 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 25 december 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 265,3 miljard.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 358,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 8,7 miljard naar EUR 1.083,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 16,8 miljard naar EUR 70,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 16,1 miljard naar EUR 365,3 miljard. Op woensdag 23 december 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 68,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 72,9 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef dicht bij nul, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 177,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 188,8 miljard de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 6,7 miljard naar EUR 805,3 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 25 december 2015 Verschil t.o.v. 18 december 2015 – Aankopen Verschil t.o.v. 18 december 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 20,6 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 9,7 miljard -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 143,8 miljard +EUR 0,4 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 15,5 miljard - -EUR 0,1 miljard
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 493,1 miljard +EUR 6,4 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 122,6 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 29,4 miljard naar EUR 579,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 348.851 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 298.187 2.778
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.083 59
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 219.104 2.719
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.212 −3.229
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.468 742
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.468 742
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 542.488 4.314
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 72.908 4.338
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 469.543 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 37 −23
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 111.767 −10.779
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.163.346 6.105
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 805.280 6.704
  7.2 Overige waardepapieren 358.066 −599
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.151 0
9 Overige activa 225.345 8.628
Totaal activa 2.767.815 8.560
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.083.395 8.713
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 757.053 17.595
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 579.859 29.365
  2.2 Depositofaciliteit 177.054 −11.769
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 140 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.098 −45
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 152.227 −20.046
  5.1 Overheid 70.092 −16.795
  5.2 Overige verplichtingen 82.136 −3.252
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.831 3.637
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.762 795
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.137 −183
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.137 −183
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 58.210 −991
10 Overige passiva 216.165 −915
11 Herwaarderingsrekeningen 350.735 0
12 Kapitaal en reserves 97.201 1
Totaal passiva 2.767.815 8.560

Contactpersonen voor de media