Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 25 декември 2015 г.

29 декември 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 25 декември 2015 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,1 млрд. евро до 265,3 млрд. евро.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 358,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 8,7 млрд. евро до 1083,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 16,8 млрд. евро до 70,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 16,1 млрд. евро до 365,3 млрд. евро. На 23 декември 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 68,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 72,9 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) остава близо до нулата, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 177,1 млрд. евро (при 188,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 6,7 млрд. евро до 805,3 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 25 декември 2015 г. Разлика спрямо 18 декември 2015 г. – покупки Разлика спрямо 18 декември 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 20,6 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 9,7 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 143,8 млрд. евро +0,4 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 15,5 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 493,1 млрд. евро +6,4 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 122,6 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 29,4 млрд. евро до 579,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 348 851 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 298 187 2 778
  2.1 Вземания от МВФ 79 083 59
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 219 104 2 719
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 212 −3 229
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 468 742
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 468 742
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 542 488 4 314
  5.1 Основни операции по рефинансиране 72 908 4 338
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 469 543 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 37 −23
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 111 767 −10 779
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 163 346 6 105
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 805 280 6 704
  7.2 Други ценни книжа 358 066 −599
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 151 0
9 Други активи 225 345 8 628
Общо активи 2 767 815 8 560
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 083 395 8 713
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 757 053 17 595
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 579 859 29 365
  2.2 Депозитно улеснение 177 054 −11 769
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 140 −1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 098 −45
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 152 227 −20 046
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 70 092 −16 795
  5.2 Други задължения 82 136 −3 252
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 831 3 637
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 762 795
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 137 −183
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 137 −183
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 210 −991
10 Други задължения 216 165 −915
11 Сметки за преоценка 350 735 0
12 Капитал и резерви 97 201 1
Общо пасиви 2 767 815 8 560

Данни за контакт за медиите