Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. prosinci 2015

29. prosince 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. prosince 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 265,3 mld. EUR.

Ve sledovaném týdnu neprováděl Eurosystém žádné transakce na poskytnutí likvidity v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,6 mld. EUR na 358,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 8,7 mld. EUR na 1 083,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 16,8 mld. EUR na 70,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 16,1 mld. EUR na 365,3 mld. EUR. Ve středu 23. prosince 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 68,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 72,9 mld. EUR se splatností sedm dní.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala na téměř nulové úrovni, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 177,1 mld. EUR (oproti 188,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 6,7 mld. EUR na 805,3 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 25. prosinci 2015 Rozdíl v porovnání s 18. prosincem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 18. prosincem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 20,6 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 9,7 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 143,8 mld. EUR +0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 15,5 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 493,1 mld. EUR +6,4 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 122,6 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 29,4 mld. EUR na 579,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 348 851 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 298 187 2 778
  2.1 Pohledávky za MMF 79 083 59
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 219 104 2 719
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 212 −3 229
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 468 742
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 468 742
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 542 488 4 314
  5.1 Hlavní refinanční operace 72 908 4 338
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 469 543 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 37 −23
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 111 767 −10 779
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 163 346 6 105
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 805 280 6 704
  7.2 Ostatní cenné papíry 358 066 −599
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 151 0
9 Ostatní aktiva 225 345 8 628
Aktiva celkem 2 767 815 8 560
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 083 395 8 713
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 757 053 17 595
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 579 859 29 365
  2.2 Vkladová facilita 177 054 −11 769
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 140 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 098 −45
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 152 227 −20 046
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 70 092 −16 795
  5.2 Ostatní závazky 82 136 −3 252
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 831 3 637
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 762 795
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 137 −183
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 137 −183
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 210 −991
10 Ostatní pasiva 216 165 −915
11 Účty přecenění 350 735 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 201 1
Pasiva celkem 2 767 815 8 560

Kontakty pro média