Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 25. prosinca 2015.

29. prosinca 2015.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 25. prosinca 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,1 mlrd. EUR na 265,3 mlrd. EUR.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD‑a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,6 mlrd. EUR na 358,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 8,7 mlrd. EUR na 1.083,4 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 16,8 mlrd. EUR na 70,1 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 16,1 mlrd. EUR na 365,3 mlrd. EUR. U srijedu, 23. prosinca 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 68,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 72,9 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) ostala je na razini približno nula, dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 177,1 mlrd. EUR (u odnosu na 188,8 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 6,7 mlrd. EUR na 805,3 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 25. prosinca 2015. Razlika u odnosu na 18. prosinca 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 18. prosinca 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 20,6 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 9,7 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 143,8 mlrd. EUR +0,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 15,5 mlrd. EUR –0,1 mlrd EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 493,1 mlrd. EUR +6,4 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 122,6 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 29,4 mlrd. EUR na 579,9 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 348 851 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 298 187 2 778
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 083 59
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 219 104 2 719
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 212 −3 229
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 468 742
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 468 742
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 542 488 4 314
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 72 908 4 338
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 469 543 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 37 −23
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 111 767 −10 779
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 163 346 6 105
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 805 280 6 704
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 358 066 −599
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 151 0
9 Ostala imovina 225 345 8 628
Ukupno imovina 2 767 815 8 560
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 083 395 8 713
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 757 053 17 595
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 579 859 29 365
  2.2 Novčani depoziti 177 054 −11 769
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 140 −1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 098 −45
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 152 227 −20 046
  5.1 Opća država 70 092 −16 795
  5.2 Ostale obveze 82 136 −3 252
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 40 831 3 637
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 762 795
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 137 −183
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 137 −183
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 210 −991
10 Ostale obveze 216 165 −915
11 Računi revalorizacije 350 735 0
12 Kapital i pričuve 97 201 1
Ukupno obveze 2 767 815 8 560

Kontaktni podatci za medije