Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.12.2015

29.12.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.12.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 265,3 miljardiin euroon.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,6 miljardilla eurolla 358,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 8,7 miljardilla eurolla 1 083,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 16,8 miljardilla eurolla 70,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 16,1 miljardilla eurolla 365,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 23.12.2015 erääntyi 68,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 72,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli edelleen lähes nollassa, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 177,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 188,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 6,7 miljardilla eurolla 805,3 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 25.12.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 20,6 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 9,7 miljardia euroa -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 143,8 miljardia euroa +0,4 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 15,5 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 493,1 miljardia euroa +6,4 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 122,6 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 29,4 miljardilla eurolla 579,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 348 851 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 298 187 2 778
  2.1 Saamiset IMF:ltä 79 083 59
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 219 104 2 719
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 212 −3 229
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 468 742
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 468 742
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 542 488 4 314
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 72 908 4 338
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 469 543 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 37 −23
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 111 767 −10 779
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 163 346 6 105
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 805 280 6 704
  7.2 Muut arvopaperit 358 066 −599
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 151 0
9 Muut saamiset 225 345 8 628
Vastaavaa yhteensä 2 767 815 8 560
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 083 395 8 713
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 757 053 17 595
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 579 859 29 365
  2.2 Talletusmahdollisuus 177 054 −11 769
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 140 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 098 −45
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 152 227 −20 046
  5.1 Julkisyhteisöt 70 092 −16 795
  5.2 Muut 82 136 −3 252
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 831 3 637
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 762 795
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 137 −183
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 137 −183
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 210 −991
10 Muut velat 216 165 −915
11 Arvonmuutostilit 350 735 0
12 Pääoma ja rahastot 97 201 1
Vastattavaa yhteensä 2 767 815 8 560

Yhteyshenkilöt