Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 септември 2015 г.

8 септември 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 4 септември 2015 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,2 млрд. евро до 264,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
3 септември 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 135 млн. щатски долара 136 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 359,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1 млрд. евро до 1055,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват със 17,3 млрд. евро до 49,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 13,7 млрд. евро до 360,2 млрд. евро. На 2 септември 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 70,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 71 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 2,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 167 млрд. евро (при 154,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 13,2 млрд. евро до 585,6 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 4 септември 2015 г. Разлика спрямо 28 август 2015 г. – покупки Разлика спрямо 28 август 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 22,3 млрд. евро - -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10,5 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 112,2 млрд. евро +1,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 11,5 млрд. евро +0,4 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 301,4 млрд. евро +11,9 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 127,6 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 11,2 млрд. евро до 449,7 млрд. евро.

Корекция към Консолидирания седмичен финансов отчет на Евросистемата, публикуван на 1 септември 2015 г.

По отношение на консолидирания седмичен финансов отчет на Евросистемата към 28 август 2015 г. (публикуван на 1 септември 2015 г.) следва да се отбележи, че в показателя други активи (статия 9 от активите) салдото следва да възлиза на 228 196 млн. евро вместо на 227 346 млн. евро, а показателят банкноти в обращение (статия 1 от пасивите) следва да бъде 1 054 084 млн. евро вместо 1 053 233 млн. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 364 457 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 289 550 32
  2.1 Вземания от МВФ 79 128 −78
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 210 422 111
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 40 674 −304
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 472 138
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 472 138
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 527 355 −1 113
  5.1 Основни операции по рефинансиране 71 040 960
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 456 227 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 88 −2 073
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 130 543 −1 304
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 945 138 13 480
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 585 593 13 162
  7.2 Други ценни книжа 359 545 318
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 177 0
9 Други активи 225 946 −2 250
Общо активи 2 568 311 8 679
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 055 064 981
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 616 812 23 789
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 449 680 11 175
  2.2 Депозитно улеснение 166 997 12 611
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 135 3
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 648 −125
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 116 295 −15 933
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 49 689 −17 288
  5.2 Други задължения 66 606 1 355
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 34 702 769
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 293 −64
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 107 −443
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 107 −443
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 456 0
10 Други задължения 210 310 −294
11 Сметки за преоценка 367 423 0
12 Капитал и резерви 97 201 0
Общо пасиви 2 568 311 8 679

Данни за контакт за медиите