Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 4. septembrī

2015. gada 8. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 4. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 264.4 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 3. septembris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 135 milj. ASV dolāru 136 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 359.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 1 055.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 17.3 mljrd. euro (līdz 49.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 13.7 mljrd. euro (līdz 360.2 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 2. septembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 70.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 71 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 167 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 154.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13.2 mljrd. euro (līdz 585.6 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 4. septembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 28. augustu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 28. augustu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 22.3 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.5 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 112.2 mljrd. euro +1.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 11.5 mljrd. euro +0.4 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 301.4 mljrd. euro +11.9 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 127.6 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 11.2 mljrd. euro (līdz 449.7 mljrd. euro).

2015. gada 1. septembrī publicētā nedēļas finanšu pārskata labojums

Attiecībā uz 2015. gada 28. augusta Eurosistēmas konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu (publicēts 2015. gada 1. septembrī) jānorāda, ka pārējo aktīvu (9. aktīvu postenis) atlikumam bija jābūt 228 196 milj. euro (nevis 227 346 milj. euro) un ka banknošu apgrozībā (1. pasīvu postenis) atlikumam bija jābūt 1 054 084 milj. euro (nevis 1 053 233 milj. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 364 457 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 289 550 32
  2.1 SVF debitoru parādi 79 128 −78
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 210 422 111
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 40 674 −304
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 472 138
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 472 138
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 527 355 −1 113
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 71 040 960
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 456 227 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 88 −2 073
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 130 543 −1 304
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 945 138 13 480
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 585 593 13 162
  7.2 Pārējie vērtspapīri 359 545 318
8 Valdības parāds euro 25 177 0
9 Pārējie aktīvi 225 946 −2 250
Kopā aktīvi 2 568 311 8 679
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 055 064 981
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 616 812 23 789
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 449 680 11 175
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 166 997 12 611
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 135 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 648 −125
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 116 295 −15 933
  5.1 Saistības pret valdību 49 689 −17 288
  5.2 Pārējās saistības 66 606 1 355
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 34 702 769
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 293 −64
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 107 −443
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 107 −443
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 456 0
10 Pārējās saistības 210 310 −294
11 Pārvērtēšanas konti 367 423 0
12 Kapitāls un rezerves 97 201 0
Kopā pasīvi 2 568 311 8 679

Kontaktinformācija presei