Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 4. rujna 2015.

8. rujna 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 4. rujna 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,2 mlrd. EUR na 264,4 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidjeti dolje).

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
3. rujna 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 135 mil. USD 136 mil. USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,3 mlrd. EUR na 359,5 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 1 mlrd. EUR na 1.055,1 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 17,3 mlrd. EUR na 49,7 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 13,7 mlrd. EUR na 360,2 mlrd. EUR. U srijedu, 2. rujna 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 70,1 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 71 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na 2,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 167 mlrd. EUR (u odnosu na 154,4 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 13,2 mlrd. EUR na 585,6 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 4. rujna 2015. Razlika u odnosu na 28. kolovoza 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 28. kolovoza 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 22,3 mlrd. EUR –0,2 mlrd EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,5 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 112,2 mlrd. EUR +1,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 11,5 mlrd. EUR +0,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 301,4 mlrd. EUR +11,9 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 127,6 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 11,2 mlrd. EUR na 449,7 mlrd. EUR.

Ispravak tjednog konsolidiranog financijskog izvještaja objavljenog 1. rujna 2015.

U tjednom konsolidiranom financijskom izvještaju Eurosustava na dan 28. kolovoza 2015., koji je objavljen 1. rujna 2015., trebalo je stajati da je stanje ostale imovine (stavka 9 imovine) 228.196 mil. EUR umjesto 227.346 mil. EUR te da je vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) 1.054.084 mil. EUR umjesto 1.053.233 mil. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 364 457 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 289 550 32
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 128 −78
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 210 422 111
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 40 674 −304
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 472 138
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 472 138
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 527 355 −1 113
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 71 040 960
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 456 227 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 88 −2 073
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 130 543 −1 304
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 945 138 13 480
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 585 593 13 162
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 359 545 318
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 177 0
9 Ostala imovina 225 946 −2 250
Ukupno imovina 2 568 311 8 679
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 055 064 981
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 616 812 23 789
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 449 680 11 175
  2.2 Novčani depoziti 166 997 12 611
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 135 3
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 648 −125
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 116 295 −15 933
  5.1 Opća država 49 689 −17 288
  5.2 Ostale obveze 66 606 1 355
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 34 702 769
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 293 −64
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 107 −443
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 107 −443
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 456 0
10 Ostale obveze 210 310 −294
11 Računi revalorizacije 367 423 0
12 Kapital i pričuve 97 201 0
Ukupno obveze 2 568 311 8 679

Kontaktni podatci za medije