Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 4. září 2015

8. září 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. září 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 0,2 mld. EUR na 264,4 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
3. září 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 135 mil. USD 136 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 359,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1 mld. EUR na 1 055,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 17,3 mld. EUR na 49,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 13,7 mld. EUR na 360,2 mld. EUR. Ve středu 2. září 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 70,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 71 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 2,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 167 mld. EUR (ve srovnání se 154,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 13,2 mld. EUR na 585,6 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 4. září 2015 Rozdíl v porovnání s 28. srpnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 28. srpnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 22,3 mld. EUR -0,2 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,5 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 112,2 mld. EUR +1,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 11,5 mld. EUR +0,4 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 301,4 mld. EUR +11,9 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 127,6 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 11,2 mld. EUR na 449,7 mld. EUR.

Oprava k týdenní rozvaze zveřejněné 1. září 2015

Co se týče konsolidované týdenní rozvahy Eurosystému k 28. srpnu 2015 (zveřejněné 1. září 2015), je třeba uvést, že ostatní aktiva (položka 9 na straně aktiv) měla vykazovat místo 227 346 mil. EUR částku 228 196 mil. EUR a že bankovky v oběhu (položka 1 na straně pasiv) měly vykazovat místo 1 053 233 mil. EUR. částku 1 054 084 mil. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 364 457 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 289 550 32
  2.1 Pohledávky za MMF 79 128 −78
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 210 422 111
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 40 674 −304
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 472 138
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 472 138
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 527 355 −1 113
  5.1 Hlavní refinanční operace 71 040 960
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 456 227 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 88 −2 073
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 130 543 −1 304
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 945 138 13 480
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 585 593 13 162
  7.2 Ostatní cenné papíry 359 545 318
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 177 0
9 Ostatní aktiva 225 946 −2 250
Aktiva celkem 2 568 311 8 679
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 055 064 981
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 616 812 23 789
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 449 680 11 175
  2.2 Vkladová facilita 166 997 12 611
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 135 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 648 −125
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 116 295 −15 933
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 49 689 −17 288
  5.2 Ostatní závazky 66 606 1 355
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 34 702 769
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 293 −64
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 107 −443
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 107 −443
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 456 0
10 Ostatní pasiva 210 310 −294
11 Účty přecenění 367 423 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 201 0
Pasiva celkem 2 568 311 8 679

Kontakty pro média