Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 września 2015 roku

8 września 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 4.09.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,2 mld EUR do poziomu 264,4 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
3.09.2015  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 135 mln USD 136 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,3 mld EUR do poziomu 359,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1 mld EUR do poziomu 1055,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 17,3 mld EUR do poziomu 49,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 13,7 mld EUR do poziomu 360,2 mld EUR. W środę 2.09.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 70,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 71 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 2,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 167 mld EUR (wobec 154,4 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13,2 mld EUR do poziomu 585,6 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 4.09.2015 Różnica wobec 28.08.2015 – zakup Różnica wobec 28.08.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 22,3 mld EUR –0,2 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,5 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 112,2 mld EUR +1,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 11,5 mld EUR +0,4 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 301,4 mld EUR +11,9 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 127,6 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 11,2 mld EUR do poziomu 449,7 mld EUR.

Korekta tygodniowego sprawozdania finansowego opublikowanego 1.09.2015

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu na dzień 28.08.2015 (opublikowanym 1.09.2015) w pozycji „Pozostałe aktywa” (pozycja aktywów 9) jest 227 346 mln EUR, a powinno być 228 196 mln EUR, zaś w pozycji „Banknoty w obiegu” (pozycja pasywów 1) jest 1 053 233 mln EUR, a powinno być 1 054 084 mln EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 364.457 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 289.550 32
  2.1 Należności od MFW 79.128 −78
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 210.422 111
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 40.674 −304
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.472 138
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.472 138
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 527.355 −1.113
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 71.040 960
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 456.227 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 88 −2.073
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 130.543 −1.304
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 945.138 13.480
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 585.593 13.162
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 359.545 318
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.177 0
9 Pozostałe aktywa 225.946 −2.250
Aktywa razem 2.568.311 8.679
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.055.064 981
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 616.812 23.789
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 449.680 11.175
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 166.997 12.611
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 135 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.648 −125
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 116.295 −15.933
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 49.689 −17.288
  5.2 Pozostałe zobowiązania 66.606 1.355
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 34.702 769
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.293 −64
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.107 −443
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.107 −443
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.456 0
10 Pozostałe pasywa 210.310 −294
11 Różnice z wyceny 367.423 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.201 0
Pasywa razem 2.568.311 8.679

Kontakt z mediami