Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 september 2015

8 september 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 4 september 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 264,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
3 september 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 135 miljoner USD 136 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 359,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1 miljard EUR till 1 055,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 17,3 miljarder EUR till 49,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 13,7 miljarder EUR till 360,2 miljarder EUR. Onsdagen den 2 september 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 70,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 71 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 2,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 167 miljarder EUR (jämfört med 154,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13,2 miljarder EUR till 585,6 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 4 september 2015 Förändring jämfört med den 28 augusti 2015 – Köp Förändring jämfört med den 28 augusti 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 22,3 miljarder EUR - - 0,2 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,5 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 112,2 miljarder EUR + 1,1 miljard EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 11,5 miljarder EUR + 0,4 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 301,4 miljarder EUR + 11,9 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 127,6 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 11,2 miljarder EUR till 449,7 miljarder EUR.

Rättelse av veckobalansräkningen publicerad den 1 september 2015

I Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 28 augusti 2015 (publicerad den 1 september 2015) skulle övriga tillgångar (post 9 på skuldsidan) ha varit 228 196 miljoner EUR istället för 227 346 miljoner EUR och utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) skulle ha varit 1 054 084 miljoner istället för 1 053 233 miljoner EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 364.457 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 289.550 32
  2.1 Fordringar på IMF 79.128 −78
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 210.422 111
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 40.674 −304
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.472 138
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.472 138
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 527.355 −1.113
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 71.040 960
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 456.227 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 88 −2.073
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 130.543 −1.304
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 945.138 13.480
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 585.593 13.162
  7.2 Andra värdepapper 359.545 318
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.177 0
9 Övriga tillgångar 225.946 −2.250
Summa tillgångar 2.568.311 8.679
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.055.064 981
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 616.812 23.789
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 449.680 11.175
  2.2 Inlåningsfacilitet 166.997 12.611
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 135 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.648 −125
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 116.295 −15.933
  5.1 Offentliga sektorn 49.689 −17.288
  5.2 Övriga skulder 66.606 1.355
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 34.702 769
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.293 −64
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.107 −443
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.107 −443
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.456 0
10 Övriga skulder 210.310 −294
11 Värderegleringskonton 367.423 0
12 Eget kapital 97.201 0
Summa skulder 2.568.311 8.679

Kontakt för media