Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.9.2015

8.9.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.9.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 264,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
3.9.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 135 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 136 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 359,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 1 055,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 17,3 miljardilla eurolla 49,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 13,7 miljardilla eurolla 360,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 2.9.2015 erääntyi 70,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 71 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 167 miljardia euroa (edellisellä viikolla 154,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 13,2 miljardilla eurolla 585,6 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 4.9.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 22,3 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,5 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 112,2 miljardia euroa +1,1 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 11,5 miljardia euroa +0,4 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 301,4 miljardia euroa +11,9 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 127,6 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 11,2 miljardilla eurolla 449,7 miljardiin euroon.

Muutos 1.9.2015 julkaistuun taseeseen

Eurojärjestelmän konsolidoidussa taseessa 28.8.2015 (julkaistu 1.9.2015) muiden saamisten (vastaavien erä 9) määrän olisi pitänyt olla 228 196 miljoonaa euroa eikä 227 346 miljoonaa euroa ja liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrän olisi pitänyt olla 1 054 084 miljoonaa euroa eikä 1 053 233 miljoonaa euroa.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 364 457 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 289 550 32
  2.1 Saamiset IMF:ltä 79 128 −78
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 210 422 111
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 40 674 −304
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 472 138
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 472 138
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 527 355 −1 113
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 71 040 960
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 456 227 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 88 −2 073
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 130 543 −1 304
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 945 138 13 480
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 585 593 13 162
  7.2 Muut arvopaperit 359 545 318
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 177 0
9 Muut saamiset 225 946 −2 250
Vastaavaa yhteensä 2 568 311 8 679
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 055 064 981
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 616 812 23 789
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 449 680 11 175
  2.2 Talletusmahdollisuus 166 997 12 611
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 135 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 648 −125
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 116 295 −15 933
  5.1 Julkisyhteisöt 49 689 −17 288
  5.2 Muut 66 606 1 355
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 34 702 769
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 293 −64
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 107 −443
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 107 −443
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 456 0
10 Muut velat 210 310 −294
11 Arvonmuutostilit 367 423 0
12 Pääoma ja rahastot 97 201 0
Vastattavaa yhteensä 2 568 311 8 679

Yhteyshenkilöt