Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. septembra 2015

8. september 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. septembra 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,2 milijarde EUR na 264,4 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
3. september 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 135 mio USD 136 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 359,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1 milijardo EUR na 1.055,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 17,3 milijarde EUR na 49,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 13,7 milijarde EUR na 360,2 milijarde EUR. V sredo, 2. septembra 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 70,1 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 71 milijard EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 2,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 167 milijard EUR (v primerjavi s 154,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 13,2 milijarde EUR na 585,6 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 4. septembra 2015 Razlika od 28. avgusta 2015 – kupljeno Razlika od 28. avgusta 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 22,3 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,5 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 112,2 milijarde EUR +1,1 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 11,5 milijarde EUR +0,4 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 301,4 milijarde EUR +11,9 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 127,6 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 11,2 milijarde EUR na 449,7 milijarde EUR.

Popravek tedenskega konsolidiranega računovodskega izkaza, objavljenega 1. septembra 2015

V zvezi s tedenskim konsolidiranim računovodskim izkazom Eurosistema na dan 28. avgusta 2015 (objavljen 1. septembra 2015) je treba opozoriti, da je dejansko stanje postavke druga sredstva (postavka sredstev 9) znašalo 228.196 milijonov EUR in ne 227.346 milijonov EUR, medtem ko je stanje postavke vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) znašalo 1.054.084 milijonov EUR in ne 1.053.233 milijonov EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 364.457 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 289.550 32
  2.1 Terjatve do MDS 79.128 −78
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 210.422 111
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 40.674 −304
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.472 138
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.472 138
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 527.355 −1.113
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 71.040 960
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 456.227 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 88 −2.073
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 130.543 −1.304
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 945.138 13.480
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 585.593 13.162
  7.2 Drugi vrednostni papirji 359.545 318
8 Dolg širše države v EUR 25.177 0
9 Druga sredstva 225.946 −2.250
Skupaj sredstva 2.568.311 8.679
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.055.064 981
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 616.812 23.789
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 449.680 11.175
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 166.997 12.611
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 135 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.648 −125
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 116.295 −15.933
  5.1 Širša država 49.689 −17.288
  5.2 Druge obveznosti 66.606 1.355
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 34.702 769
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.293 −64
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.107 −443
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.107 −443
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.456 0
10 Druge obveznosti 210.310 −294
11 Računi prevrednotenja 367.423 0
12 Kapital in rezerve 97.201 0
Skupaj obveznosti 2.568.311 8.679

Stiki za medije