Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 september 2015

8 september 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 4 september 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 264,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
3 september 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 135 miljoen USD 136 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 359,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1 miljard naar EUR 1.055,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 17,3 miljard naar EUR 49,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 13,7 miljard naar EUR 360,2 miljard. Op woensdag 2 september 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 70,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 71 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 2,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 167 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 154,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 13,2 miljard naar EUR 585,6 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 4 september 2015 Verschil ten opzichte van 28 augustus 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 28 augustus 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 22,3 miljard - -EUR 0,2 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,5 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 112,2 miljard +EUR 1,1 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 11,5 miljard +EUR 0,4 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 301,4 miljard +EUR 11,9 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 127,6 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 11,2 miljard naar EUR 449,7 miljard.

Correctie bij de op 1 september 2015 gepubliceerde weekstaat

Met betrekking tot de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 28 augustus 2015 (gepubliceerd op 1 september 2015) zij opgemerkt dat voor de post Overige activa (actiefpost 9) een saldo van EUR 228.196 miljoen in plaats van EUR 227.346 miljoen had moeten worden vermeld, en dat bij Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) EUR 1.054.084 miljoen in plaats van EUR 1.053.233 miljoen had moeten staan.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 364.457 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 289.550 32
  2.1 Vorderingen op het IMF 79.128 −78
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 210.422 111
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 40.674 −304
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.472 138
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.472 138
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 527.355 −1.113
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 71.040 960
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 456.227 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 88 −2.073
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 130.543 −1.304
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 945.138 13.480
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 585.593 13.162
  7.2 Overige waardepapieren 359.545 318
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.177 0
9 Overige activa 225.946 −2.250
Totaal activa 2.568.311 8.679
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.055.064 981
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 616.812 23.789
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 449.680 11.175
  2.2 Depositofaciliteit 166.997 12.611
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 135 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.648 −125
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 116.295 −15.933
  5.1 Overheid 49.689 −17.288
  5.2 Overige verplichtingen 66.606 1.355
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 34.702 769
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.293 −64
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.107 −443
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.107 −443
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.456 0
10 Overige passiva 210.310 −294
11 Herwaarderingsrekeningen 367.423 0
12 Kapitaal en reserves 97.201 0
Totaal passiva 2.568.311 8.679

Contactpersonen voor de media