Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. septembru 2015

8. septembra 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 4. septembra 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,2 mld. EUR na 264,4 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
3. septembra 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 135 mil. USD 136 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 359,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1 mld. EUR na 1 055,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 17,3 mld. EUR na 49,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 13,7 mld. EUR na 360,2 mld. EUR. V stredu 2. septembra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 70,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 71 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 2,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 167 mld. EUR (v porovnaní so 154,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 13,2 mld. EUR na 585,6 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 4. septembru 2015 Zmena oproti 28. augustu 2015: nákup Zmena oproti 28. augustu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 22,3 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 112,2 mld. EUR +1,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 11,5 mld. EUR +0,4 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 301,4 mld. EUR +11,9 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 127,6 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 11,2 mld. EUR na 449,7 mld. EUR.

Oprava konsolidovaného finančného výkazu z 1. septembra 2015

V súvislosti s konsolidovaným týždenným finančným výkazom Eurosystému k 28. augustu 2015 (zverejneným 1. septembra 2015) je potrebné poznamenať, že ostatné aktíva (položka 9 na strane aktív) v skutočnosti predstavovali 228 196 mil. EUR namiesto 227 346 mil. EUR, a bankovky v obehu (položka 1 na strane pasív) v skutočnosti predstavovali 1 054 084 mil. EUR namiesto 1 053 233 mil. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 364 457 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 289 550 32
  2.1 Pohľadávky voči MMF 79 128 −78
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 210 422 111
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 40 674 −304
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 472 138
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 472 138
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 527 355 −1 113
  5.1 Hlavné refinančné operácie 71 040 960
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 456 227 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 88 −2 073
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 130 543 −1 304
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 945 138 13 480
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 585 593 13 162
  7.2 Ostatné cenné papiere 359 545 318
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 177 0
9 Ostatné aktíva 225 946 −2 250
Aktíva spolu 2 568 311 8 679
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 055 064 981
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 616 812 23 789
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 449 680 11 175
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 166 997 12 611
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 135 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 648 −125
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 116 295 −15 933
  5.1 Verejná správa 49 689 −17 288
  5.2 Ostatné záväzky 66 606 1 355
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 34 702 769
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 293 −64
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 107 −443
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 107 −443
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 456 0
10 Ostatné pasíva 210 310 −294
11 Účty precenenia 367 423 0
12 Základné imanie a rezervy 97 201 0
Pasíva spolu 2 568 311 8 679

Kontakt pre médiá