Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. september 2015

8. september 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

4. septembril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 264,4 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
3. september 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 135 miljonit USA dollarit 136 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,3 miljardi euro võrra 359,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1 miljardi euro võrra 1055,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 17,3 miljardi euro võrra 49,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 13,7 miljardi euro võrra 360,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 2. septembril 2015 möödus 70,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 71 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 167 miljardi euro ulatuses (võrreldes 154,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13,2 miljardi euro võrra 585,6 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 4. september 2015 Erinevus võrreldes 28. augustiga 2015 – ost Erinevus võrreldes 28. augustiga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 22,3 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 112,2 miljardit eurot +1,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 11,5 miljardit eurot +0,4 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 301,4 miljardit eurot +11,9 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 127,6 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 11,2 miljardi euro võrra 449,7 miljardi euroni.

1. septembril 2015 avaldatud konsolideeritud finantsaruande parandus

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande kohta seisuga 28. august 2015 (avaldatud 1. septembril 2015) märgitakse, et kirje „Muud varad” (varade kirje 9) jääk oleks pidanud olema 228 196 miljonit eurot 227 346 miljoni euro asemel ning kirje „Ringluses olevad pangatähed” (kohustuste kirje 1) jääk oleks pidanud olema 1 054 084 miljonit eurot 1 053 233 miljoni euro asemel.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 364 457 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 289 550 32
  2.1 Nõuded RVFle 79 128 −78
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 210 422 111
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 40 674 −304
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 472 138
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 472 138
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 527 355 −1 113
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 71 040 960
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 456 227 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 88 −2 073
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 130 543 −1 304
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 945 138 13 480
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 585 593 13 162
  7.2 Muud väärtpaberid 359 545 318
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 177 0
9 Muud varad 225 946 −2 250
Varad kokku 2 568 311 8 679
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 055 064 981
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 616 812 23 789
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 449 680 11 175
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 166 997 12 611
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 135 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 648 −125
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 116 295 −15 933
  5.1 Valitsussektor 49 689 −17 288
  5.2 Muud kohustused 66 606 1 355
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 34 702 769
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 293 −64
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 107 −443
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 107 −443
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 456 0
10 Muud kohustused 210 310 −294
11 Ümberhindluskontod 367 423 0
12 Kapital ja reservid 97 201 0
Kohustused kokku 2 568 311 8 679

Kontaktandmed