Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. rugsėjo 4 d.

2015 m. rugsėjo 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. rugsėjo 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 264,4 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, taip pat dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. rugsėjo 3 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 135 mln. JAV dolerių 136 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 359,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 1 055,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17,3 mlrd. eurų – iki 49,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 13,7 mlrd. eurų – iki 360,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. rugsėjo 2 d., baigėsi 70,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 71 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 2,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 167 mlrd. eurų (palyginti su 154,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 13,2 mlrd. eurų – iki 585,6 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. rugsėjo 4 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugpjūčio 28 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. rugpjūčio 28 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 22,3 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,5 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 112,2 mlrd. eurų +1,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 11,5 mlrd. eurų +0,4 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 301,4 mlrd. eurų +11,9 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 127,6 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 11,2 mlrd. eurų – iki 449,7 mlrd. eurų.

2015 m. rugsėjo 1 d. paskelbtos savaitinės finansinės ataskaitos patikslinimas

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2015 m. rugpjūčio 28 d. Eurosistemos konsoliduotoje savaitinėje finansinėje ataskaitoje (paskelbtoje 2015 m. rugsėjo 1 d.) vietoj 227 346 mln. eurų kito turto (9 straipsnis turto dalyje) likučio turėjo būti nurodytas 228 196 mln. eurų likutis, o vietoj 1 053 233 mln. eurų banknotų apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) – 1 054 084 mln. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 364 457 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 289 550 32
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 128 −78
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 210 422 111
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 40 674 −304
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 472 138
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 472 138
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 527 355 −1 113
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 71 040 960
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 456 227 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 88 −2 073
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 130 543 −1 304
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 945 138 13 480
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 585 593 13 162
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 359 545 318
8 Valdžios skola eurais 25 177 0
9 Kitas turtas 225 946 −2 250
Visas turtas 2 568 311 8 679
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 055 064 981
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 616 812 23 789
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 449 680 11 175
  2.2 Indėlių galimybė 166 997 12 611
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 135 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 648 −125
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 116 295 −15 933
  5.1 Valdžiai 49 689 −17 288
  5.2 Kiti įsipareigojimai 66 606 1 355
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 34 702 769
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 293 −64
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 107 −443
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 107 −443
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 456 0
10 Kiti įsipareigojimai 210 310 −294
11 Perkainojimo sąskaitos 367 423 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 201 0
Visi įsipareigojimai 2 568 311 8 679

Kontaktai žiniasklaidai