Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. september 2015

8. september 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. september 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 264,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
3. september 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 135 mio. USD 136 mio. USD

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,3 mia. euro til 359,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1 mia. euro til 1.055,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 17,3 mia. euro til 49,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 13,7 mia. euro til 360,2 mia. euro. Onsdag den 2. september 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 70,1 mia. euro, og en ny på 71 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 2,2 mia. euro i den foregående uge). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 167 mia. euro (mod 154,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13,2 mia. euro til 585,6 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 4. september 2015 Ændring i forhold til 28. august 2015 – opkøb Ændring i forhold til 28. august 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 22,3 mia. euro - -0,2 mia. euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,5 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 112,2 mia. euro +1,1 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 11,5 mia. euro +0,4 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 301,4 mia. euro +11,9 mia. euro -
Securities Markets Programme 127,6 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 11,2 mia. euro til 449,7 mia. euro.

Rettelse til den ugentlige konsoliderede balance, som blev offentliggjort den 1. september 2015

Det skal med hensyn til Eurosystemets konsoliderede balance pr. 28. august 2015 (offentliggjort den 1. september 2015) bemærkes, at der under andre aktiver (aktivpost 9) skulle have stået 228.196 mio. euro i stedet for 227.346 mio. euro, og at der under seddelomløb (passivpost 1) skulle have stået 1.054.084 mio. euro i stedet for 1.053.233 mio. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 364.457 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 289.550 32
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 79.128 −78
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 210.422 111
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 40.674 −304
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.472 138
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.472 138
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 527.355 −1.113
  5.1 Primære markedsoperationer 71.040 960
  5.2 Langfristede markedsoperationer 456.227 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 88 −2.073
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 130.543 −1.304
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 945.138 13.480
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 585.593 13.162
  7.2 Andre værdipapirer 359.545 318
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.177 0
9 Andre aktiver 225.946 −2.250
Aktiver i alt 2.568.311 8.679
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.055.064 981
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 616.812 23.789
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 449.680 11.175
  2.2 Indlånsfacilitet 166.997 12.611
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 135 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.648 −125
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 116.295 −15.933
  5.1 Offentlig forvaltning og service 49.689 −17.288
  5.2 Andre forpligtelser 66.606 1.355
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 34.702 769
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.293 −64
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.107 −443
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.107 −443
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.456 0
10 Andre forpligtelser 210.310 −294
11 Revalueringskonti 367.423 0
12 Kapital og reserver 97.201 0
Passiver i alt 2.568.311 8.679

Medie- og pressehenvendelser