Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 31 юли 2015 г.

4 август 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 31 юли 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,2 млрд. евро до 261,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
30 юли 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 358 млн. щатски долара 308 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 360 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 4,6 млрд. евро до 1057 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 44,4 млрд. евро до 75,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 18,8 млрд. евро до 406,5 млрд. евро. На 29 юли 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 75,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 80 млрд. евро със седемдневен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 25,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 21,8 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 137 млрд. евро (при 117,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 13,6 млрд. евро до 528,3 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 31 юли 2015 г. Разлика спрямо 24 юли 2015 г. – покупки Разлика спрямо 24 юли 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 22,5 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 104,0 млрд. евро +2,3 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 9,7 млрд. евро +0,3 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 248,9 млрд. евро +11,0 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 132,3 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 25,9 млрд. евро до 412,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 364 458 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 287 811 −1 545
  2.1 Вземания от МВФ 78 453 45
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 209 357 −1 591
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 40 461 448
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 296 −997
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 296 −997
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 543 636 1 061
  5.1 Основни операции по рефинансиране 79 973 4 823
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 463 525 −3 571
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 138 −191
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 138 237 −1 431
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 888 228 13 040
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 528 270 13 611
  7.2 Други ценни книжа 359 957 −571
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 173 0
9 Други активи 228 292 856
Общо активи 2 536 592 11 433
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 056 994 4 598
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 549 534 45 718
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 412 404 25 876
  2.2 Депозитно улеснение 136 985 19 837
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 145 6
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 247 −20
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 141 700 −39 681
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 75 883 −44 436
  5.2 Други задължения 65 817 4 755
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 38 245 283
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 970 450
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 920 −1 392
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 920 −1 392
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 456 0
10 Други задължения 212 710 1 477
11 Сметки за преоценка 367 423 0
12 Капитал и резерви 98 393 0
Общо пасиви 2 536 592 11 433
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите