Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 31. júlu 2015

4. augusta 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 31. júla 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,2 mld. EUR na 261,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
30. júla 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 358 mil. USD 308 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,6 mld. EUR na 360 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 4,6 mld. EUR na 1 057 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 44,4 mld. EUR na 75,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 18,8 mld. EUR na 406,5 mld. EUR. V stredu 29. júla 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 75,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 80 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 25,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 21,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 137 mld. EUR (v porovnaní so 117,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 13,6 mld. EUR na 528,3 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 31. júlu 2015 Zmena oproti 24. júlu 2015: nákup Zmena oproti 24. júlu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 22,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 104,0 mld. EUR +2,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 9,7 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 248,9 mld. EUR +11,0 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 132,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 25,9 mld. EUR na 412,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 364 458 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 287 811 −1 545
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 453 45
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 209 357 −1 591
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 40 461 448
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 296 −997
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 296 −997
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 543 636 1 061
  5.1 Hlavné refinančné operácie 79 973 4 823
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 463 525 −3 571
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 138 −191
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 138 237 −1 431
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 888 228 13 040
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 528 270 13 611
  7.2 Ostatné cenné papiere 359 957 −571
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 173 0
9 Ostatné aktíva 228 292 856
Aktíva spolu 2 536 592 11 433
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 056 994 4 598
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 549 534 45 718
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 412 404 25 876
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 136 985 19 837
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 145 6
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 247 −20
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 141 700 −39 681
  5.1 Verejná správa 75 883 −44 436
  5.2 Ostatné záväzky 65 817 4 755
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 38 245 283
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 970 450
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 920 −1 392
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 920 −1 392
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 456 0
10 Ostatné pasíva 212 710 1 477
11 Účty precenenia 367 423 0
12 Základné imanie a rezervy 98 393 0
Pasíva spolu 2 536 592 11 433

Kontakt pre médiá