Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 31 juli 2015

4 augustus 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 31 juli 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 261,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
30 juli 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 358 miljoen USD 308 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 360 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,6 miljard naar EUR 1.057 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 44,4 miljard naar EUR 75,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 18,8 miljard naar EUR 406,5 miljard. Op woensdag 29 juli 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 75,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 80 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 25,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 21,8 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 137 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 117,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 13,6 miljard naar EUR 528,3 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 31 juli 2015 Verschil ten opzichte van 24 juli 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 24 juli 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 22,5 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,8 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 104,0 miljard +EUR 2,3 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 9,7 miljard +EUR 0,3 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 248,9 miljard +EUR 11,0 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 132,3 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 25,9 miljard naar EUR 412,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 364.458 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 287.811 −1.545
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.453 45
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 209.357 −1.591
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 40.461 448
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.296 −997
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.296 −997
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 543.636 1.061
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 79.973 4.823
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 463.525 −3.571
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 138 −191
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 138.237 −1.431
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 888.228 13.040
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 528.270 13.611
  7.2 Overige waardepapieren 359.957 −571
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.173 0
9 Overige activa 228.292 856
Totaal activa 2.536.592 11.433
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.056.994 4.598
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 549.534 45.718
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 412.404 25.876
  2.2 Depositofaciliteit 136.985 19.837
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 145 6
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.247 −20
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 141.700 −39.681
  5.1 Overheid 75.883 −44.436
  5.2 Overige verplichtingen 65.817 4.755
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 38.245 283
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.970 450
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.920 −1.392
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.920 −1.392
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.456 0
10 Overige passiva 212.710 1.477
11 Herwaarderingsrekeningen 367.423 0
12 Kapitaal en reserves 98.393 0
Totaal passiva 2.536.592 11.433

Contactpersonen voor de media