Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 31. srpnja 2015.

4. kolovoza 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 31. srpnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,2 mlrd. EUR na 261,9 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidjeti dolje).

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
30. srpnja 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 358 mil. USD 308 mil. USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,6 mlrd. EUR na 360 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 4,6 mlrd. EUR na 1.057 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 44,4 mlrd. EUR na 75,9 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 18,8 mlrd. EUR na 406,5 mlrd. EUR. U srijedu, 29. srpnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 75,2 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 80 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 25,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 21,8 mlrd. EUR.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na 0,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 137 mlrd. EUR (u odnosu na 117,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 13,6 mlrd. EUR na 528,3 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 31. srpnja 2015. Razlika u odnosu na 24. srpnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 24. srpnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 22,5 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,8 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 104,0 mlrd. EUR +2,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 9,7 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 248,9 mlrd. EUR +11,0 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 132,3 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 25,9 mlrd. EUR na 412,4 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 364 458 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 287 811 −1 545
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 78 453 45
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 209 357 −1 591
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 40 461 448
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 296 −997
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 296 −997
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 543 636 1 061
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 79 973 4 823
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 463 525 −3 571
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 138 −191
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 138 237 −1 431
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 888 228 13 040
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 528 270 13 611
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 359 957 −571
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 173 0
9 Ostala imovina 228 292 856
Ukupno imovina 2 536 592 11 433
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 056 994 4 598
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 549 534 45 718
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 412 404 25 876
  2.2 Novčani depoziti 136 985 19 837
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 145 6
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 247 −20
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 141 700 −39 681
  5.1 Opća država 75 883 −44 436
  5.2 Ostale obveze 65 817 4 755
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 38 245 283
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 970 450
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 3 920 −1 392
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 920 −1 392
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 456 0
10 Ostale obveze 212 710 1 477
11 Računi revalorizacije 367 423 0
12 Kapital i pričuve 98 393 0
Ukupno obveze 2 536 592 11 433

Kontaktni podatci za medije